Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Dokumenty

Dokumenty

1. Mezinárodní právo a právo Evropské unie

 • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.)
 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění pozdějších protokolů (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.),
 • Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 (tzv. Nařízení Dublin II), kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států,
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (tzv. „návratová směrnice“),
 • Směrnice Rady č. 2003/110/ES o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou,
 • Rozhodnutí Rady č. 2004/573/ES o organizaci společných letů za účelem navrácení státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, z území dvou nebo více členských států,
 • Multilaterální mezinárodní smlouvy o předávání občanů např. sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 553/1992 Sb., o Úmluvě o předávání odsouzených osob a sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 26/2003 Sb. m. s., o přijetí Dodatkového protokolu k Úmluvě o předávání odsouzených osob,
 • Bilaterální mezinárodní smlouvy (readmise) o předávání občanů např. sdělení MZV č. 26/2008 Sb. m. s. o dohodě mezi vládou ČR a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států.

2. Vnitrostátní právo

Zákony
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Podzákonné předpisy
 • Závazný pokyn policejního prezidenta č. 159 ze dne 2. prosince 2009 o eskortách, střežení osob a policejních celách, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 171 ze dne 31. prosince 2010,
 • Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 ze dne 21. ledna 2009, kterým se upravuje přeprava, nošení a používání zbraní, donucovacích prostředků a jiných nebezpečných věcí příslušníky Policie České republiky v letadlech,
 • Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 11/2006 o vězeňské a justiční stráži,
 • Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 50/2008 o postupu zaměstnanců Vězeňské služby České republiky při vedení evidence vězněných osob a při vedení administrativy související s výkonem vazby, výkonem trestu odnětí svobody nebo výkonem trestního opatření (o vedení vězeňské administrativy).

3. Ostatní

 Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument) (sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 20. 10. 2011 v Kanceláři veřejného ochránce práv – "Návratová směrnice (2008/115/ES): rok první")

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv