Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Pomoc občanům EU > Sociální záležitosti a daně

Sociální záležitosti a daně

Zdravotní pojištění a zdravotní péče

 • Zdravotní péče – jako občan EU máte právo na stejnou zdravotní péči jako čeští občané
 • Na kvalitu poskytnuté zdravotní péče nebo přístup personálu si můžete stěžovat, více informací zde nebo zde   (www.mzcr.cz/cizinci  -> Postup podání stížnosti na poskytnutí zdravotní péče)
 • Zdravotně pojištění (v systému veřejného zdravotního pojištění) můžete být jen v jednom státě Evropské unie
 • Za stát pojištění se automaticky považuje ten stát, kde pracujete nebo podnikáte (s výjimkou dočasného vyslání zaměstnance nebo podnikatele nebo sezónního zaměstnání, zvláštní pravidla se vztahují na příhraniční pracovníky)
 • Pokud nepracujete nebo nepodnikáte, je pravděpodobně státem pojištění ten, kde se dlouhodobě zdržujete, bližší informace zde , kancelarzp.cz -> Pro pojištěnce -> Práva a nároky v zahraničí -> O zdravotním pojištění a péči v EU
 • Pojistné – pokud pracujete v pracovním poměru, pojistné z vašeho příjmu odvádí zaměstnavatel (práce na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce není považována za práci v pracovním poměru); pokud nepracujete v pracovním poměru, musíte si pojistné platit sami – informujte se u své zdravotní pojišťovny
 • Pokud jste pojištěn v jiném členském státě EU, můžete po předložení EHIC karty (modrá kartička prokazující zdravotní pojištění) čerpat nezbytnou zdravotní péči i v Česku
 • O veškerých změnách (jméno a příjmení, adresa, změna zaměstnání) je potřeba zdravotní pojišťovnu informovat
 • Některé pojišťovny nabízí i komerční zdravotní pojištění, to ale nemusí pokrývat veškerou zdravotní péči a zpravidla bude méně výhodné než veřejné zdravotní pojištění
 • Více informací naleznete na www.kancelarzp.cz 

Sociální zabezpečení

 • Aby bylo pro občany Evropské unie jednodušší se za prací přestěhovat do zahraničí, přijala Unie pravidla pro určení, který stát je odpovědný za vyplácení dávek sociálního zabezpečení
 • Podle těchto pravidel vždy podléháte předpisům pouze jednoho státu – státu pojištění
 • Za stát pojištění se automaticky považuje ten stát, kde pracujete nebo podnikáte (s výjimkou dočasného vyslání zaměstnance nebo podnikatele nebo sezónního zaměstnání, zvláštní pravidla se vztahují na příhraniční pracovníky). Pokud nepracujete, je státem pojištění zpravidla stát, ve kterém bydlíte
 • Ve státě pojištění byste měli mít stejný přístup k dávkám sociálního zabezpečení, jako mají občané toho státu
 • Při rozhodování o vašem nároku na dávky sociálního zabezpečení započítává příslušná instituce doby pojištění, zaměstnání nebo podnikání získané v jiných zemích EU
 • Placení pojistného na sociální zabezpečení  – pokud pracujete v pracovní poměru, pojistné z vašeho příjmu odvádí zaměstnavatel; pokud nepracujete v pracovním poměru, musíte si pojistné platit sami – informujte se na Okresní správě sociálního zabezpečení
 • V některých případech vám může Okresní správa sociálního zabezpečení nebo Úřad práce předložit dotazník, aby zjistil stát vašeho bydliště
 • Pro více informací o důchodech (starobní, invalidní atd.), o nemocenském a dávkách v mateřství a otcovství se můžete informovat u Okresní správy sociálního zabezpečení; pro více informací o dávkách v nezaměstnanosti, rodinných dávkách (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek) nebo pomoci v hmotné nouzi se můžete obrátit na Úřad práce
 • Když skončíte s prací v jednom státě a plánujete se přestěhovat do jiného státu, je dobré získat potvrzení o době trvání sociálního pojištění (informujte se na úřadu práce ve státě, kde pracujete)
 • Více informací je dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo České správy sociálního zabezpečení nebo Úřadu práce 
 • Více informací o koordinaci sociálního zabezpečení v Evropské unii je dostupné zde a Praktický průvodce použitelnými právními předpisy koordinace sociálního zabezpečení je ke stažení zde (www.cssz.cz  -> životní situace -> Práce a pobyt v zahraničí -> Evropská unie)
 • Pokud se chystáte vycestovat z Česka, užitečné informace najdete v Příručce pro migrující osoby (www.cssz.cz  -> životní situace -> Práce a pobyt v zahraničí -> Evropská unie), kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Kurzy češtiny

 • Pro zlepšení jazykových schopností můžete navštěvovat jazykové kurzy v integračních centrech. Ta se nacházejí v každém kraji. Kontakty na jednotlivé pobočky a další informace o jejich aktivitách naleznete na www.integracnicentra.cz  

Poskytování zboží a služeb

 • Poskytovatelé zboží a služeb nesmí diskriminovat příjemce služeb/kupujícího z důvodu jeho státní příslušnosti, pokud k tomu není objektivně ospravedlnitelný důvod. Pokud se cítíte být diskriminován, můžete podat podnět České obchodní inspekci .
 • Poskytování finančních služeb (úvěry, hypotéky, pojištění) má svá specifika. V případech diskriminace se můžete obrátit na Českou národní banku  (www.cnb.cz  -> Dohled a regulace -> Ochrana spotřebitele a finanční gramotnost -> Ochrana spotřebitele), nebo v případě spotřebitelských úvěrů poskytovaných nebankovními subjekty na Českou obchodní inspekci).
 • Důležité je, že každý, kdo se legálně zdržuje v Česku nebo jiném státě EU, má právo na zřízení jednoho základního platebního účtu v daném státě.

 Daně

 • Placení daně z příjmů se odvíjí od toho, jste-li českým daňovým rezidentem nebo nerezidentem. Pokud jste českým daňovým rezidentem, máte vůči českému finančnímu úřadu neomezenou daňovou povinnost, tj. zdaňujete zde tuzemské i zahraniční příjmy. Pokud jste českým daňovým nerezidentem, zdaňujete v ČR pouze příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR.
 • Určení daňového rezidenství není jednoduché. Pravidla je třeba hledat nejprve v zákoně o daních z příjmů (§ 2) a zahraničních daňových předpisech. Pokud jste daňovým rezidentem podle „místních“ předpisů ve více zemích, podívejte se do příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění (do čl. 4). (https://www.financnisprava.cz > daně > daně > daň z příjmu > fyzické osoby > obecné informace)
 • Daňové rezidentství se zpravidla určuje postupně podle těchto kritérií: 1. stálý byt, 2. centrum životních zájmů, 3. obvyklý pobyt (v ČR např. alespoň 183 dní v roce), 4. státní občanství. Pokud tedy celý rok bydlíte a pracujete na území ČR, lze předpokládat, že budete i českým daňovým rezidentem. Záleží však na mnoha okolnostech, v případě pochybností je proto dobré využít služeb profesionálů.
 • Pokud na území ČR bydlíte a pracujete, až na výjimky zde musíte platit daň z příjmů ze zaměstnání. Pokud jste zaměstnanci, zaměstnavatel Vám zpravidla sráží zálohu na daň z příjmů. Do 15. února následujícího roku můžete požádat zaměstnavatele o tzv. roční zúčtování daně, popř. si můžete sami podat daňové přiznání do 1. dubna následujícího roku (pokud termín dopadne na den pracovního klidu, posunuje se na první pracovní den). Pokud podnikáte, budete muset daňové přiznání k dani z příjmů podat sami.
 • Nebudete-li si vědět rady, můžete se obrátit na profesionála, který Vám za úplatu s daňovým přiznáním pomůže.
 • Více informací naleznete v tom odkaze (www.financnisprava.cz  Daně -> Daň z příjmů -> Fyzické osoby).

Školství a vzdělávání

 • V České republice je veřejné školství (základní školy, střední školy, vysoké školy) zdarma. Výjimkou jsou mateřské školy, kde se platí menší poplatek. Musíte však počítat s tím, že svačiny i obědy pro děti nejsou zdarma.
 • V České republice existují i soukromé školy. Ty bývají placené. Výše poplatku se liší.
 • Hledaní mateřské i základní školy může být náročné. Pokud je v místě Vašeho bydliště více škol, obec je povinna stanovit tzv. školské obvody. Pro každý školský obvod je stanovena i tzv. spádová škola. Spádovou školou se rozumí škola, která má povinnost přijmout Vaše dítě starší 3 let přednostně před dítětem, které je tzv. nespádové. Informujte se proto, která škola v místě Vašeho bydliště je pro Vás spádová.
 • Mateřské školy (MŠ)  – poslední rok v MŠ se nazývá předškolní. V ČR platí povinná předškolní docházka. To znamená, že dítě, které v jednom roce dovršilo pět let, musí následující školní rok nastoupit do mateřské školy. V tomto případě má Vaše dítě garantováno místo ve spádové školce. (www.msmt.cz  > Vzdělávání > Předškolní vzdělávání > Dotazy a odpovědi > Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání)
 • Základní školy (ZŠ) – v ČR platí povinná školní docházka. Děti musí absolvovat 9 let základní školy. Děti zpravidla nastupují do první třídy ZŠ v 6 letech a dokončí ji v 15 letech.
 • Střední školy (SŠ) – V České republice existuje několik typů středních škol. Více informací naleznete  v příručce pro rodiče (3.6 MB, Adobe Acrobat dokument).
 • Univerzity – v České republice existuje několik vysokých škol a univerzit. Jejich seznam naleznete zde  (www.msmt.cz  ->  Vzdělávání -> Vysoké školství -> Přehled vysokých škol v ČR)
 • Pro děti, jejichž mateřským jazykem není čeština, tzv. děti s odlišným mateřským jazykem  (OMJ) existují v ČR podpůrná opatření (např. kurz českého jazyka). Podpůrná opatření spočívají především v individuálním přizpůsobení výuky pro dítě. Více informací o podpůrných opatřeních pro děti s OMJ naleznete zde  (www.nuv.cz   Témata -> Společné vzdělávání -> SVP, nadaní, cizinci -> Děti/žáci–cizinci a děti/žáci s odlišným mateřským jazykem -> Cizinci – podpůrná opatření) a zde (www.inkluzivniskola.cz  Domů -> Podpora ve škole -> Předškolní vzdělávání).
 • Přehledné informace o českém vzdělávacím systému naleznete  v této příručce (3.6 MB, Adobe Acrobat dokument). Jak Vám může pomoct ombudsman v oblasti školství, se dozvíte v našem  letáku (672.7 kB, Adobe Acrobat dokument).

Bydlení

 • V ČR existují dva druhy bydlení – obecní a soukromé.
 • V oblasti soukromého bydlení byste neměli být oproti českým občanům znevýhodněni. Je však důležité, abyste své aktuální místo pobytu (i při změně) nahlásili Policii ČR (příslušnému odboru cizinecké policie) v místě pobytu.
 • V ČR máte možnost si koupit vlastní bydlení (byt, dům), popř. si byt nebo dům pronajmout. Bydlení můžete hledat buď sami, nebo se obrátit na realitní kancelář, která Vám s hledáním pomůže. Musíte však počítat s tím, že služby realitní kanceláře jsou placené. Proto se nejdříve informuje, jakou odměnu bude realitní kancelář za její služby požadovat.
 • Nájem vzniká písemnou smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem (Vámi). Práva nájemců jsou chráněna občanským zákoníkem. Stručný přehled o nájmu obsahuje také náš  leták (650.6 kB, Adobe Acrobat dokument).
 • Pokud si chcete pořídit vlastní nemovitost, můžete se obrátit na některou z bank, která nabízí hypoteční služby.
 • Více informací naleznete zdezde.
 • Některá města nabízejí i tzv. obecní bydlení, které slouží osobám s nižším finančním příjmem. Proto bývá nájem nižší. Informujte se v místě bydliště, zdali město tuto možnost nabízí a zdali splňujete podmínky, abyste se mohli ucházet o obecní byt.
 • Více informací o obecním bydlení Vám poskytne náš  informační leták (195.7 kB, Adobe Acrobat dokument).
 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv