Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Pomoc občanům EU > Práce a zaměstnání

Práce a zaměstnání

Přístup k zaměstnání

 • Jako občané Evropské unie máte právo na přístup k zaměstnání v České republice za stejných podmínek jako občané České republiky.
 • Pracovat můžete bez omezení i ve veřejném sektoru. Výjimkou mohou být pouze pracovní pozice spojené s výkonem veřejné moci a zajišťováním základních bezpečnostních zájmů státu. Podrobnosti jsou uvedené zde  (https://europa.eu/youreurope ->  Občané -> Práce a důchod -> Hledání práce v zahraničí -> Pracovní místa ve veřejném sektoru)
 • Pokud hledáte zaměstnání v České republice, můžete využít EURES – evropský portál pracovní mobility. Evidence volných míst je dostupná také na webových stránkách Úřadu práce (www.uradprace.cz  -> Zaměstnanost -> Pro občany -> Hledání volných míst)
 • Poradci EURES jsou dostupní i na pobočkách Úřadu práce v regionech, jejich seznam naleznete zde (www.uradprace.cz  -> EURES -> Kontakty na EURES poradce)
 • Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání naleznete zde (www.uradprace.cz  -> Zaměstnanost -> Pro občany -> Práva a povinnosti uchazeče). Další podrobnosti k zaměstnávání cizinců potom zde (www.mpsv.cz  -> Působnost MPSV -> Zahraniční zaměstnanost).
 • Pracovní smlouva musí být v České republice vždy uzavřena písemně. Kromě standardního pracovního poměru lze sjednat také dohodu o pracovní činnosti (nejvýše 20 hodin týdně) nebo dohoda o provedení práce (nejvýše 300 hodin ročně), pro něž platí trochu jiné podmínky.
 • V pracovním poměru lze sjednat zkušební dobu (nejvýše 3 měsíce, u vedoucích pracovníků 6 měsíců), během níž je možné pracovní poměr vypovědět okamžitě a bez udání důvodu.
 • Při práci v ČR máte právo na stejné podmínky jako čeští občané. Toto právo se vztahuje také na vaše rodinné příslušníky. Podrobnosti zde (https://europa.eu/youreurope ->  Občané -> Práce a důchod -> Práce v zahraničí -> Rovné zacházení).
 • Základní informace k úpravě pracovněprávních vztahů jsou dostupné zde  (www.suip.cz  -> Otázky a odpovědi -> Pracovněprávní vztahy -> Pracovní poměr).

Pracovní podmínky

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout postupu v zaměstnání
 • Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakkoli diskriminovat, zejména z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů.
 • Platí zásada stejné odměny za stejnou práci. Odměna za práci také nesmí být nižší než minimální mzda (resp. zaručená mzda).
 • Dodržování pracovních podmínek je oprávněn kontrolovat Státní úřad inspekce práce  (www.suip.cz  -> Pracovněprávní vztahy) 
 • Pokud si chcete stěžovat na pracovní podmínky, můžete podat stížnost zaměstnavateli. Ten se jí musí zabývat a dát vám vědět výsledek. Můžete také podat podnět Státnímu úřadu inspekce práce nebo se obrátit na soud.

Vysílání pracovníků

 • Pokud vás zaměstnavatel vyšle k výkonu práce z jiného členského státu do ČR, je povinen to oznámit písemně příslušné pobočce Úřadu práce.
 • Při vyslání zaměstnance na území ČR se na něj vztahuje česká právní úprava za podmínky, že je pro něj výhodnější, pokud jde o některá práva (např. maximální délku pracovní doby, minimální délku dovolené, minimální mzdu, bezpečnost práce nebo zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace). Podrobnosti jsou uvedeny zde  (www.suip.cz  -> Vysílání pracovníků).

Agenturní zaměstnávání

 • Pro získání zaměstnání v ČR můžete využít také služeb některé z agentur práce. V takovém případě se stanete zaměstnancem agentury práce, která vás následně přidělí k výkonu práce k takzvanému uživateli (zaměstnavatel, u kterého práci fakticky vykonáváte).
 • I v případě agenturního zaměstnávání je třeba dodržet zásadu rovného zacházení. Uživatel (zaměstnavatel) vás nesmí diskriminovat vůči svým kmenovým zaměstnancům.
 • Podrobnosti k agenturním zaměstnání je možné najít zde (www.uradprace.cz -> Zaměstnanost -> Pro zaměstnavatele -> Agentury práce) a zde  (www.suip.cz  -> Otázky a odpovědi -> Pracovněprávní vztahy -> Agenturní zaměstnávání).

Členství a účast v odborech

 • Právo odborově se organizovat je garantováno Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 87
 • Odborově organizovat je možné bez jakéhokoli rozdílu, tedy i bez rozdílu státního občanství. Je možné založit i novou odborovou organizaci, k jejímu založení jsou potřeba nejméně 3 zakládající členové.

Uznávání vzdělání

 • Proces uznávání zahraničního vzdělání nebo jeho části se nazývá nostrifikace.
 • Veškeré informace naleznete přehledně v brožuře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  (www.msmt.cz  -> EU a zahraničí -> Aktuality a publikace -> Publikace)
 • V případě základních, středních a vyšších odborných škol provádí nostrifikaci krajský úřad v místě vašeho pobytu v Česku. Pro více informací se obraťte na krajský úřad, další informace najdete také na webu Ministerstva školství  (www.msmt.cz  -> EU a zahraničí -> Uznávání kvalifikací a vzdělání EU -> Uznávání vzdělání) nebo v brožuře
 • Nostrifikaci vysokoškolského vzdělání provádí veřejné vysoké školy, které mají obsahově podobný studijní program, na základě písemné žádosti. Pro více informací se obraťte na vysokou školu (rektorát), další informace najdete také na webu Ministerstva školství  (www.msmt.cz  -> EU a zahraničí -> Uznávání kvalifikací a vzdělání EU -> Postup při uznávání akademické kvalifikace) nebo v brožuře 
 • S některými státy má Česko uzavřené mezinárodní smlouvy o uznávání vzdělání, které stanoví jednodušší režim, více informací naleznete na webu Ministerstva školství (pod výše uvedenými odkazy) nebo v brožuře

Uznávání odborné kvalifikace

 • Uznávání odborné kvalifikace je postup, při kterém se posuzuje, zda má osoba dostatečnou kvalifikaci (tedy že splňuje předepsané požadavky) pro výkon určitého regulovaného povolání. Regulované povolání je to, pro jehož výkon stanovují právní předpisy určité podmínky, například vzdělání v určitém oboru, určitá délka praxe nebo třeba zdravotní způsobilost.
 • Pokud chcete vykonávat regulované povolání, musíte podat žádost uznávacímu orgánu. Seznam regulovaných povolání v Česku a jejich uznávacích orgánů, stejně jako stanovených požadavků, je dostupný v Databázi regulovaných povolání.
 • Více informací naleznete v brožuře nebo na webu Ministerstva školství  (www.msmt.cz  -> EU a zahraničí -> Uznávání kvalifikací a vzdělání EU -> Uznávání kvalifikací). Databáze regulovaných povolání v celé Evropské unii najdete na webu Evropské komise .

Profesní komory

Jako občané EU máte v oblasti zaměstnání téměř stejné možnosti jako občané ČR. Pro výkon některých povolání je však povinností se stát členem profesní komory. Jedná se zejména o výkon povolání lékaře, zubaře, advokáta (včetně advokátních koncipientů), notáře, daňového poradce, architekta atd.

Seznam profesních komor naleznete v tomto odkaze .

Podnikání 

 • Pokud nechcete pracovat na území ČR v pracovním poměru, můžete začít podnikat (resp. být osobou samostatně výdělečně činnou – OSVČ). V České republice se používá pojem živnost. Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
 • V České republice lze provozovat živnosti pouze na základě živnostenského oprávnění.
 • Živnosti se dělí v České republice do několika skupin, z nichž každá má pro její výkon vlastní požadavky. Jedná o živnost volnou, vázanou, řemeslnou  a o koncesi.
 • Pro účely podnikání na základě živnostenského oprávnění je možné si nechat uznat odbornou kvalifikaci ze zahraničí. Žádost je zpoplatněna. (www.mpo.cz > Podnikání > Živnostenské podnikání > Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání)
 • V ČR si také můžete požádat o vydání osvědčení  o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR. Žádost o vydání osvědčení je zpoplatněna. (www.mpo.cz > Podnikání > Živnostenské podnikání > Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR)
 • Důležité: Pro výkon některých povolání je však povinností se stát členem profesní komory. Jedná se zejména o výkon povolání lékaře, zubaře, advokáta (včetně advokátních koncipientů), notáře, daňového poradce, architekta atd. Seznam profesních komor naleznete v tomto odkaze .
 • Dočasné poskytování služeb – pokud máte sídlo v jiném členském státě a na území České republiky poskytujete dočasně nebo příležitostně služby, jejichž součástí je výkon regulované činnosti, která je živností (viz výše), jste oprávněn/a vykonávat tuto činnost bez dalšího. Zda je regulovaná činnost vykonávána dočasně a příležitostně se posuzuje zejména s ohledem na dobu, trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost výkonu činnosti na území České republiky.
 • Pokud dočasně a příležitostně poskytujete služby na území České republiky v činnosti, které se řadí k živnosti řemeslné, vázané a koncesované, jste povinen/povinna před tím, než začnete vykonávat regulovanou činnost na území České republiky, písemně oznámit poskytování služeb Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Více se o dočasném poskytování služeb dozvíte na webových stránkách Ministerstva průmyslu obchodu. (www.mpo.cz > Podnikání > Živnostenské podnikání > Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky)
 • Usazení - jestliže Vaše podnikatelské aktivity v jiném státě EU rozšiřujete a nelze je proto již považovat za dočasné nebo příležitostné, nebo tam jednoduše chcete začít podnikat, je třeba se v daném státě „usadit". Více se o podmínkách usazení dozvíte v tomto odkaze.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv