Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Pomoc občanům EU > Pobytová práva

Pobytová práva

Vstup a pobyt na území České republiky

 • Jako občané EU můžete vstoupit a pohybovat se neomezeně na území ČR. Stačí, když budete mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. (www.mvcr.cz  -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu -> Občané EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska)
 • Odepření vstupu – Policie ČR Vám může odepřít vstup na území ČR. Jedná se například o situace, kdy nemáte platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz) a nemůžete svou totožnost prokázat jiným dokladem, nebo jste zařazen/a do evidence nežádoucích osob a trvá důvodné nebezpečí, že byste mohl/a při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek. Pokud Vám byl odepřen vstup na základě utajovaných informací, podívejte se níže. O odepření vstupu musí policie, až na výjimky, vydat rozhodnutí. V sekci  „Opravné prostředky“ se dozvíte, jak se proti němu můžete bránit.
 • Budete-li chtít na území ČR zůstat déle než po dobu 30 dní, musíte nahlásit Váš pobyt na Policii ČR. V tomto případě musíte do 30 dnů od vstupu na území ČR ohlásit Vaši přítomnost příslušnému odboru cizinecké policie, který se určí dle místa Vašeho pobytu.
 • Budete-li chtít zůstat na území déle než po dobu 3 měsíců, jste povinen/povinna si požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu . Podání žádosti je bezplatné. Formulář žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu a další náležitosti naleznete zde:  www.mvcr.cz  -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Formuláře a žádosti > Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků).
 • Zamítnutí a zrušení přechodného pobytu – Ministerstvo vnitra může Vaši žádost o vydání potvrzení k přechodnému pobytu zamítnout (pokud jste se stal/a zátěží dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo systému v hmotné nouzi; ohrožujete nebo je důvodné podezření z možného ohrožení bezpečnosti státu nebo jste narušil/a veřejný pořádek; jste veden/a v seznamu nežádoucích osob státu a trvá důvodné podezření z nebezpečí nebo ohrožení státu), popř. toto potvrzení zrušit  (www.mvcr.cz -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR). V obou případech vydá ministerstvo rozhodnutí a určí lhůtu, ve které musíte z území ČR vycestovat. Jak se proti zamítnutí či zrušení přechodného pobytu bránit, se dozvíte v sekci „Opravné prostředky“.
 • Po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR si můžete požádat o vydání povolení k trvalému pobytu. V některých případech můžete žádost o vydání povolení k trvalému pobytu podat i dříve (např. jste-li manžel/ka občana ČR). Podání žádosti je bezplatné. (www.mvcr.cz -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Trvalý pobyt) Formulář žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu a další náležitosti naleznete zde. (www.mvcr.cz > Služby pro veřejnost > Informace pro cizince > Občané EU a jejich rodinní příslušníci > Formuláře a žádosti > Trvalý pobyt.
 • Zamítnutí a zrušení trvalého pobytu – Ministerstvo může Vaši žádost o povolení k trvalému pobytu zamítnout nebo Vaše povolení k trvalému pobytu zrušit. Ministerstvo vydá rozhodnutí, proti kterému se můžete bránit. Jaké možnosti obrany máte, se dozvíte níže. Více informací o důvodech zamítnutí[VAKM8]  a zrušení trvalého pobytu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra. (www.mvcr.cz -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR)
 • Žádosti o pobyt se podávají v českém (případně slovenském) jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musíte zpravidla předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Pokud neovládáte český jazyk, budete potřebovat pomoc překladatele. Náklady na  překladatele si hradíte sami. Seznam překladatelů a tlumočníků naleznete zde. 
 • V případě, že bude Vaší žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu vyhověno, bude Vám také přiděleno tzv. úřední rodné číslo. Úřední rodné číslo je osobním identifikačním číslem a je důležité například pro placení zdravotního a sociálního pojištění a pro placení daní.
 • Vyhoštění – informace k opravným prostředkům v případech správního vyhoštění naleznete v části „Opravné prostředky“. Důvody k vyhoštění se liší podle toho, na základě jakého oprávnění pobýváte v České republice:

- přechodný pobyt – Policie ČR vás může vyhostit, pokud ohrožujete bezpečnost státu; závažným způsobem narušujete veřejný pořádek (to neplatí, pokud pobýváte na území nepřetržitě po dobu nejméně 10 let, přičemž se do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody); ohrožujete veřejné zdraví tím, že trpíte nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území.  

- trvalý pobyt – v případě oprávnění k trvalému pobytu Vás může Policie ČR vyhostit jen, pokud závažným způsobem ohrožujete bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušujete veřejný pořádek a s ohledem na závažnost vašeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k pobytu.

Výjimka: Rozhodnutí o správním vyhoštění, pobýváte-li na území na základě oprávnění k trvalému pobytu, nelze vydat

a) v případě osob mladších 18 let (ledaže by správní vyhoštění bylo v jejich nejlepším zájmu)

b) pokud pobýváte na území ČR po dobu delší než 10 let, přičemž se do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody (ledaže ohrožujete bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem).

 

 • Důležité! Pokud bude rozhodnutí o odepření vstupu, zamítnutí či zrušení pobytu nebo rozhodnutí o správním vyhoštění založené i na utajovaných informacích, důvody budou uvedeny pouze v tom rozsahu, v němž nejsou utajovanými informacemi. Bude-li se rozhodnutí opírat o to, že ohrožujete bezpečnost státu, v rozhodnutí bude uvedeno pouze, že důvodem je ohrožení bezpečnosti státu. I v těchto případech musí rozhodnutí obsahovat posouzení přiměřenosti dopadů rozhodnutí do Vašeho rodinného a soukromého života.
 • Možnosti právní obrany (opravné prostředky) – informace o tom, jak se bránit proti odepření vstupu, zamítnutí žádosti o přechodný/trvalý pobyt, rozhodnutí o zrušení přechodného/trvalé pobytu, se dozvíte v sekci Opravné prostředky.
 • Více informací a užitečné kontakty najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra, případně zavolejte na infolinku  Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/  služby pro veřejnost -> informace pro cizince -> Kontakty). V případě potřeby se můžete obrátit i na tyto organizace, které se zabývají pomocí cizincům.

Rodinní příslušníci

 • Kdo je rodinným příslušníkem občana EU, se dozvíte zde a zde.
 • Vstup – u vstupu na území ČR se rozlišuje mezi rodinným příslušníkem s vízovou povinností a bez vízové povinnosti. Zde se dočtete, občané kterých států podléhají vízové povinnosti. Více informací o vízech pro rodinné příslušníky se dozvíte zde a zde.

- Rodinný příslušník bez vízové povinnosti – může přechodně pobývat na území ČR bez víza. Přesné podmínky jsou stanoveny na webu Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz Vstup a pobyt -> Schengenské vízum -> Rodinný příslušník občana EU).

- Rodinný příslušník s vízovou povinností – musí podat osobně žádost na zastupitelském úřadě ČR v zemi, jíž je občanem, nebo která mu udělila pobyt, nebo na zastupitelském úřadě, který zastupuje ČR. Občané těchto zemí mohou podat žádost o vízum na kterémkoli zastupitelském úřadu České republiky: zde . Zastupitelský úřad Vám po obdržení žádosti stanoví termín schůzky. Před schůzkou si na zastupitelském úřadě ověřte, jestli bude potřeba zajistit si tlumočníka z Vašeho jazyka. V případě, že je nejbližší zastupitelský úřad výrazně vzdálen od Vašeho bydliště, můžete při osobním předání žádosti požádat o následnou e-mailovou komunikaci.

O udělení víza musí zastupitelský úřad rozhodnout do 14 dnů. V sekci „Opravné prostředky“ naleznete informace, jak se bránit proti neudělení víza.

Další informace, na kterém zastupitelském úřadě lze podat žádost o vízum, například pokud ve Vaší zemi nemá Česká republika žádné zastoupení, naleznete zde  a zde  (www.mzv.cz  -> Vstup a pobyt -> Schengenské vízum -> Zastupování).

Odepření vstupu – ve výjimečných případech se může stát, že Vám policie na hranicích odepře vstup na území a vízum zruší. Nejčastějším důvodem odepření může být např., že nepředložíte vízum, ačkoli podléháte vízové povinnosti nebo povolení k pobytu; nebo je-li důvodné nebezpečí, že byste mohl/a ohrozit bezpečnost jiného smluvního státu, nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek. Důvodem odepření může být i skutečnost, když nemáte platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz) a nemůžete svou totožnost prokázat jiným dokladem. V části Opravné prostředky naleznete informace, jak se bránit proti rozhodnutí o odepření vstupu.

 • Po příjezdu do ČR je třeba, abyste se jako rodinný příslušník nahlásil/a na odboru cizinecké policie podle místa pobytu, a to do 30 dnů ode dne příjezdu. (www.policie.cz -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Příjezd do ČR, povinnosti a délka pobytu -> Rodinní příslušníci občanů EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska – občané třetích zemí)
 • Pobyt kratší než 3 měsíce – u pobytu do tří měsíců se taktéž rozlišuje mezi rodinnými příslušníky s a bez vízové povinnosti. Podrobnosti jsou vypsány zde. U pobytu do tří měsíců Vám doporučujeme vypočíst si pomocí Schengenské kalkulačky (zde ), jak dlouho můžete pobývat v Evropské unii. Pozor! U tohoto typu pobytu musíte po uplynutí tří měsíců opustit nejen území ČR, ale musíte vycestovat mimo území EU!
 • Přechodný pobyt – Jako rodinný příslušník musíte podat žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu do 3 měsíců ode dne vstupu na území Česka, pokud jeho pobyt přesáhne 3 měsíce. Žádost se podává na příslušném pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. (www.mvcr.cz -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Přechodný pobyt -> Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU) Po dobu řízení můžete pobývat na území ČR a také pracovat, pokud se jedná o Vaši první žádost. V tomto případě dostanete tzv. vízový štítek do cestovního dokladu. Pokud takový štítek nemáte, nemůžete zde pobývat a musíte vycestovat!
Zamítnutí a zrušení přechodného pobytu – Ministerstvo vnitra nemusí vždy Vaší žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu vyhovět. Pobyt rodinného příslušníka může Ministerstvo za určitých podmínek i zrušit. Podrobnosti naleznete zde . (www.mvcr.cz -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR). Jak se můžete bránit proti rozhodnutí o zrušení pobytu, najdete v části „Opravné prostředky“.

 

 • Trvalý pobyt – I rodinní příslušníci občanů EU si mohou za určitých okolností požádat o trvalý pobyt.

Přesné podmínky naleznete zde. (www.mvcr.cz  -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Přechodný pobyt -> Povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU – občana třetí země).

Zamítnutí a zrušení trvalého pobytu – Ministerstvo vnitra nemusí vždy Vaší žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu vyhovět. Trvalý pobyt rodinného příslušníka může Ministerstvo za určitých podmínek i zrušit. (www.mvcr.cz  -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR). Více informací o důvodech zamítnutí a zrušení přechodného a trvalého pobytu naleznete webových stránkách Ministerstva vnitra. (www.mvcr.cz  -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Ukončení a zrušení povolení k pobytu a odjezd z ČR). Jak se můžete bránit proti rozhodnutí o zamítnutí a zrušení pobytu, najdete v části „Opravné prostředky“.

 

 • Formulář žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu, popř. vydání povolení k trvalému pobytu naleznete zde a zde. (www.mvcr.cz  -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince > Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Formuláře a žádosti -> Přechodný pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků/ Trvalý pobyt)
 • Žádosti se podávají v českém (případně slovenském) jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musíte zpravidla předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Pokud neovládáte český jazyk, budete potřebovat pomoc překladatele. Náklady na  překladatele si hradíte sami. Seznam překladatelů a tlumočníků naleznete zde. 
 • V případě, že bude Vaší žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu vyhověno, bude Vám také přiděleno tzv. úřední rodné číslo.  Úřední rodné číslo je osobním identifikačním číslem a je důležité například pro placení zdravotního a sociálního pojištění a pro placení daní.

 

 • Vyhoštění – informace k opravným prostředkům v případech správního vyhoštění naleznete v sekci „Opravné prostředky“. Důvody k vyhoštění jsou následující:

- přechodný pobyt – Policie ČR vás může vyhostit, pokud ohrožujete bezpečnost státu/ závažným způsobem narušujete veřejný pořádek (to neplatí, pokud pobýváte na území nepřetržitě po dobu nejméně 10 let, přičemž se do této doby se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody)/ ohrožujete veřejné zdraví tím, že trpíte nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo do 3 měsíců po vstupu na území.  

- trvalý pobyt – v případě oprávnění k trvalému pobytu vás může Policie ČR vyhostit jen v případě, že závažným způsobem ohrožujete bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušujete veřejný pořádek a s ohledem na závažnost vašeho jednání nepostačuje odnětí oprávnění k pobytu.

Výjimka: Rozhodnutí o správním vyhoštění nelze vydat

a)       v případě osob mladších 18 let (ledaže by správní vyhoštění bylo v jejich nejlepším zájmu)

b)       pokud pobýváte na území ČR po dobu delší než 10 let (ledaže ohrožujete bezpečnost státu zvlášť závažným způsobem).

 • Důležité! Pokud bude rozhodnutí o odepření vstupu, zamítnutí či zrušení pobytu nebo rozhodnutí o správním vyhoštění založené i na utajovaných informacích, důvody budou uvedeny pouze v tom rozsahu, v němž nejsou utajovanými informacemi. Bude-li se rozhodnutí opírat o to, že ohrožujete bezpečnost státu, v rozhodnutí bude uvedeno pouze, že důvodem je ohrožení bezpečnosti státu. I v těchto případech musí rozhodnutí obsahovat posouzení přiměřenosti dopadů rozhodnutí do Vašeho rodinného a soukromého života. Pokud Vám bude odepřen vstup, zamítnutá žádost o pobyt, či zrušen pobyt nebo budete vyhoštěn na základě utajovaných informací, platí totéž, co u občanů EU (viz sekce „Pobytová práva“).
 • Možnosti právní obrany (opravné prostředky) – informace o tom, jak se bránit proti odepření vstupu, zamítnutí žádosti o přechodný/trvalý pobyt, rozhodnutí o zrušení přechodného/trvalé pobytu, se dozvíte v sekci „Opravné prostředky“.
 • Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/  služby pro veřejnost -> informace pro cizince -> Kontakty), případně zavolejte na infolinku  Ministerstva vnitra.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv