Veřejný ochránce práv - Záchytné stanice v zahraničí
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Záchytné stanice

Záchytné stanice a jejich alternativy v zahraničí

Jedním z témat, kterými se ochránce jako národní preventivní mechanismus (NPM) zabývá, je i zacházení s osobami pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních látek, když jejich stav ohrožuje je nebo jejich okolí. V naší zemi mohou být tyto osoby za naplnění zákonných podmínek umístěny proti své vůli na protialkoholní záchytné stanici, která má charakter zvláštního zdravotnického zařízení a kde je péče o zachycené zajišťována převážně zdravotnickými pracovníky. Ne ve všech státech Evropy je tomu však stejně. Na základě informací z občasníku evropských národních preventivních mechanismů  proto přinášíme informace o tom, jaká je realita poskytování záchytných stanic ve vybraných evropských zemích.

Polsko

Polský NPM se v roce 2013 rozhodl připravit tematickou zprávu a konferenci zabývající se problematikou protialkoholních záchytných stanic. Návštěvy záchytných stanic provádí pravidelně a lze se seznámit s jeho závěry (souhrnná zpráva za rok 2012 , souhrnná zpráva za rok 2011 ) .

Polský systém záchytných stanic je velice podobný tomu českému. Záchytné stanice zde představují instituce poskytující nepřetržitou lékařskou péči, v nichž jsou umisťovány osoby podnapilé či intoxikované jinou psychoaktivní látkou. Tyto osoby jsou na stanici přiváženy zpravidla policií na základě jejich nevhodného chování na veřejnosti či doma. Na stanici zachycení zůstávají tak dlouho, dokud nevystřízliví, avšak maximálně po dobu 24 hodin.

Lucembursko

Podle lucemburské právní úpravy mohou být osoby, které ve stavu opilosti narušují veřejný pořádek nebo ohrožují sebe či ostatní, zadrženy policií bez souhlasu soudce či státního zástupce, a to na dobu nejdéle 24 hodin. Záchytné stanice v Lucembursku provozovány nejsou, intoxikovaní jedinci proto bývají umisťováni v policejních celách. Osoba zachycená z důvodu podnapilosti nemůže opustit policejní stanici podle vlastního uvážení, její propuštění závisí na rozhodnutí velitele příslušné policejní stanice.

Lucemburský NPM již provedl několik návštěv na policejních stanicích, zejména v průběhu víkendových nocí. Z těchto návštěv nevyplynuly žádné zásadní problémy. Zachyceným osobám jsou garantována všechna práva, kterých požívá osoba zadržená v rámci trestního řízení (právo na okamžitou pomoc právního zástupce nebo konzulární pomoc v případě cizince, právo kontaktovat člena rodiny, soupis osobních věcí, poskytování tekutin, atd.). Omezení na svobodě může být provedeno pouze na základě předchozí lékařské prohlídky, která zpravidla probíhá na policejní stanici. Odpovědný lékař musí sepsat záznam dokládající, že vyšetřovaná osoba netrpí tělesnou ani duševní vadou, která by mohla způsobit, že by pro ni byla detence nevhodná či potenciálně nebezpečná. Během detence jsou zachycené osoby podrobně sledovány (nepřetržitě pomocí videokamery a minimálně jednou za hodinu osobně, kontroly musí být zaznamenávány tak, aby byl zřejmý čas jejich provedení i osoba, která je provedla). Ačkoliv je doba omezení svobody zákonem omezena na 24 hodin, ve většině sledovaných případů nebyla delší než 6 hodin. Osoby zachycené v průběhu noci bývají totiž zpravidla propouštěny v brzkých ranních hodinách. Nejdelší detence podnapilé osoby, kterou lucemburský NPM zjistil, trvala 16,5 hodiny.

Zachycená osoba není na policejní stanici pod nepřetržitým lékařským dohledem. V případě, že je ohroženo její zdraví, je okamžitě převezena do nejbližší nemocnice. To se však v praxi obvykle nestává, neboť vážně intoxikované osoby jsou do nemocnice dopraveny okamžitě, aniž by jejich hospitalizaci předcházelo umístění na policejní stanici.

Kromě intoxikovaných jedinců může obdobným způsobem policie zadržet také osobu, která se na veřejnosti chová „pošetile“ a svým chováním ohrožuje sebe či své okolí, aniž by bylo nutné zkoumat, zda je pod vlivem alkoholu či jiných psychoaktivních látek.

Slovinsko

Ve Slovinsku neexistují záchytné stanice jako takové. Policie je nicméně oprávněna za jistých okolností zadržet osobu, která je pod vlivem alkoholu. Jde například o situaci, kdy je osoba přistižena při páchání přestupku pod vlivem alkoholu či jiné psychoaktivní látky a existuje nebezpečí, že bude v páchání přestupku pokračovat. Tento druh detence probíhá v policejních celách, zachycený je propuštěn poté, co vystřízliví, nebo když nabyde schopnost znovu kontrolovat své jednání – ne však později než po 12 hodinách.

Po přijetí na policejní stanici jsou policisté v prvé řadě povinni zajistit, aby byla zachycenému poskytnuta lékařská péče, kterou nutně potřebuje (v případě zranění, otravy alkoholem, atd.) či o kterou sám požádá. Lékař se buď osobně dostaví na policejní stanici a zachyceného ošetří, nebo je zachycený převezen do příslušného zdravotnického zařízení. Policisté vykonávající dohled nad osobou v policejní cele mají obecně povinnost starat se o její bezpečnost po celou dobu detence. Nezbytné jsou přinejmenším pravidelné osobní kontroly, někdy je k dispozici i audiovizuální systém. Pokud je zachycený na stanici přivezen v mokrém či jinak nevhodném oblečení (například vzhledem k ročnímu období, počasí, atd.), musí mu policista poskytnout vhodné oblečení a obuv na dobu pobytu na stanici. I místnosti na policejní stanici jsou podrobeny určitým standardům – podlaha místnosti nesmí být kluzká, teplota vzduchu nesmí být nižší než 18 stupňů, místnost musí být vybavena toaletou, nerozbitným umyvadlem a se zemí pevně spojenou postelí s dvěma přikrývkami a omývatelným, nehořlavým polštářem, který zachycení nebudou moci roztrhnout. Všechny okolnosti detence (stav zachyceného, provedené osobní kontroly, poskytnuté oblečení, jídlo, atd.) musí být pečlivě dokumentovány.

Makedonie

V Makedonii neexistují speciální zařízení pro umístění osob pod vlivem alkoholu či jiných psychoaktivních látek. Tyto osoby mohou být policií umisťovány v policejních celách, a to na dobu maximálně 8 hodin. Zachycení policejní stanici nemohou opustit, dokud nevystřízliví a dokud nebudou propuštěni službu konajícím policistou.

Podle makedonských předpisů je za umístění osoby v policejní cele a její poučení, včetně neustálého monitorování cely za účelem zajištění bezpečnosti zachyceného, odpovědný velící policista. Osoba zachycená z důvodu ovlivnění alkoholem či jinou psychoaktivní látkou má přitom stejná práva jako ostatní zadržení (např. v rámci trestního řízení). Jedná se o právo na jídlo a pití, právo na advokáta, právo vyrozumět rodinu či právo na lékařskou péči.

Velící policista je dále povinen zjistit zdravotní stav zachycené osoby při jejím příjmu a zaznamenat jej v dokumentaci. Policista zaznamená jakákoliv viditelná zranění, známky nemoci, podnapilosti nebo ovlivnění psychotropními látkami a zjišťuje, zda zachycený vyžaduje lékařskou péči. V případě, že je zachycený vážně zraněn či si stěžuje na bolest či poranění, je lékařské ošetření provedeno před tím, než se přistoupí k jakýmkoliv dalším úkonům.

Makedonský NPM doporučil, aby byla lékařská péče zajištěna zachycenému vždy v případě vysoké hladiny alkoholu v krvi, nehledě na to, zda zachycený aktuálně potřebuje lékařskou pomoc či o ošetření sám požádá. To vše s ohledem na ochranu zdraví osob omezených na svobodě.

Gruzie

Od pádu Sovětského svazu v Gruzii neexistují speciální zařízení pro umisťování podnapilých jedinců. Podle gruzínské legislativy podnapilost sama o sobě není přestupkem. Nicméně v roce 2012 odhalil gruzínský NPM v jednom z regionů špatnou praxi – podnapilí jedinci byli přes noc drženi na policejních stanicích, aniž by to bylo jakkoliv zdokumentováno. Toto zjištění bylo publikováno ve Zprávě veřejného ochránce práv z roku 2012 a gruzínské Ministerstvo vnitra doporučilo ustoupit od této praxe.

Obecně lze konstatovat, že má-li zadržená osoba jakékoliv zdravotní problémy, odpovědný pracovník přivolá záchrannou službu; v závažných případech může být zadržený převezen do nemocnice (například v případě akutní otravy alkoholem).   

Listopad 2013

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv