Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Záchytné stanice

Protialkoholní záchytné stanice jsou speciální zdravotnická zařízení určená pro krátkodobý pobyt (v řádu několika hodin) a detoxikaci při akutní intoxikaci především alkoholem, ale i jinými psychoaktivními látkami. Svým charakterem představují zvláštní typ zařízení na pomezí ambulantní a lůžkové péče. Záchytné stanice zřizují zpravidla územně samosprávně celky, které však mohou zajišťovat poskytování tohoto typu zdravotních služeb též smluvně.

Právní rámec činnosti záchytných stanic je zakotven v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Záchytnou službou se podle tohoto zákona rozumí činnost zajišťující vyšetření, ošetření a následný pobyt osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek na záchytné stanici. Na záchytnou stanici může být proti své vůli umístěna osoba, která pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky nekontroluje své jednání, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné, veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení. Jsou-li splněny zákonné podmínky, je osoba povinna se podrobit ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. Z hlediska režimových podmínek pobytu na záchytné stanici a pravidel poskytování zdravotních služeb se uplatní především obecná úprava zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Navštívené záchytné stanice

Přehled dosud navštívených záchytných stanic

Zprávy ze systematických návštěv záchytných stanice

 Zpráva ze systematických návštěv protialkoholních záchytných stanic (2014) (1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Ostatní dokumenty

 Dopis záchytným stanicím (214.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Vyjádření Asociace strážníků ke stanovisku ochránkyně (31.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Záchytné stanice a jejich alternativy v zahraničí

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv