Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Zdravotnická zařízení > Psychiatrické nemocnice > Zpráva z návštěv psychiatrických léčeben

Ochrana osob omezených na svobodě

Psychiatrické léčebny

Zpráva z návštěv psychiatrických léčeben

 Zpráva z návštěv psychiatrických léčeben (758.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 tabulka 1 - Informace o zařízení (42 kB, MS Word dokument)

 tabulka 2 - Informace o počtu lůžek na pokojích (106 kB, MS Word dokument)

 tabulka 3 - Informace o personálu (36.9 kB, MS Word dokument)

 tabulka 4 - Informace o pacientech (122.9 kB, MS Word dokument)

Pro první pololetí roku 2008 byly veřejným ochráncem práv vybrány pro provádění systematických návštěv psychiatrické léčebny. Tedy zdravotnická zařízení, v nichž se může vykonávat soudem uložené ochranné léčení (detence de iure ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 písm. a) ZVOP) a dále osoby v nich umístěné mohou být omezeny na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči (detence de facto ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 písm. c) ZVOP). Konkrétně ochránce naplánoval návštěvy těch oddělení vybraného vzorku léčeben, kde je nejčastěji problematická právní stránka hospitalizace a péče, totiž oddělení, kam jsou pacienti umisťováni bezprostředně po přijetí do léčebny. Pro provedení návštěv bylo vybráno 8 ze 17 psychiatrických léčeben pro dospělé v České republice.

Cílem návštěv je posílení ochrany pacientů léčeben před tzv. špatným zacházením. V případě péče o duševně nemocné může mít špatné zacházení podobu porušování základních práv, jako je např. právo na osobní svobodu, na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, poskytování péče způsobem zasahujícím do lidské důstojnosti nebo zneužívajícím nebo prohlubujícím závislost osoby na poskytované péči. Proto se ochránce zaměřoval především na právní stránku hospitalizace a péče, tedy i na komunikaci léčebny s příslušným soudem a informovaný souhlas, a dále na důstojnost prostředí léčebny, záruky ochrany práv pacientů, režim jednotlivých oddělení.

Na úvod chce veřejný ochránce práv zdůraznit to, že návštěvami nezjistil špatné zacházení dosahující intenzity mučení nebo krutého zacházení.

Jedním z důvodů pro výběr psychiatrických léčeben k provedení systematických návštěv je skutečnost, že momenty, které lze podřadit pod uvedený pojem špatného zacházení, nejsou v rámci psychiatrické péče podrobeny žádné efektivní kontrole. Vnitroresortní i vnější kontrolní mechanismy jsou zaměřeny na zdravotní a hygienická pravidla a na hospodaření s finančními prostředky. Kontrola zdravotními pojišťovnami je zaměřena na kvalitu poskytované péče prostřednictvím kontroly hospodaření s proplácenými finančními prostředky a plnění limitů pojišťoven. Působení obecných soudů v rámci detenčního řízení je zaměřeno na přípustnost převzetí nebo držení v léčebně, nikoli na jeho podmínky. Možnost pacientů stěžovat si je zákonem vyslovena jen pro pojištěnce a jen pro případ pochybnosti o náležitosti poskytované zdravotní péče, navíc bez další úpravy stížnostní procedury. Nejpřiléhavěji tak jako kontrolní mechanismus vyhovuje žaloba na ochranu osobnosti, jež však není pacienty často využívána, nejedná se o instrument dostatečně pružný, ani vhodný pro řešení běžných záležitostí.

Systematické návštěvy proběhly v osmi léčebnách. Byly vždy neohlášené, na místě ovšem s vědomím ředitele. Průběh návštěv odpovídal velikosti a členění zařízení, rozsah šetření byl upřesněn vždy na místě vzhledem k charakteru jednotlivých oddělení léčebny. Byla vybrána dvě až šest oddělení, vesměs uzavřená nebo polouzavřená. Dvoudenní či třídenní návštěvy zahrnovaly prohlídku vybraných prostor zařízení (příjmových oddělení pro pacienty mnoha diagnóz a dalších vybraných oddělení), rozhovory s vedením, sociálními pracovníky a zdravotníky mnoha profesí (lékaři, sestrami, terapeuty, ošetřovateli), rozhovory s náhodně vybranými pacienty a studium dokumentace, včetně zdravotnické, a vnitřních předpisů zařízení. Rozhovory s pacienty měly polostandardizovaný charakter a odehrávaly se bez přítomnosti dalších osob.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv