Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Jak provádíme návštěvy > Plánování a průběh návštěv

Ochrana osob omezených na svobodě

Plánování a průběh návštěvy zařízení

Plánování a průběh systematické návštěvy

Ochránce schvaluje plán, v jakém typu(typech) zařízení bude v určitém časovém období provádět systematické návštěvy. Sestavení plánu a výběr konkrétních zařízení se řídí např. předchozími poznatky z praxe ochránce, získanými informacemi od veřejnosti či umístěných osob, nebo na základě výsledků činnosti ostatních kontrolních mechanismů. Pokud to vybraný typ zařízení umožňuje, při výběru konkrétních navštívených zařízení ochránce zohledňuje i různé zřizovatele, lokaci zařízení (celé území ČR), různou velikost zařízení apod. tak, aby výsledná zjištění poskytla co nejucelenější obraz o situaci v daném typu zařízení.

Plán je připravován zpravidla na rok, ovšem ad hoc jsou do něj zařazována další zařízení, v nichž návštěvu odůvodňuje nějaká aktuálně významná událost. Může to být například změna právní úpravy nebo informace zakládající důvodné podezření, že v daném zařízení může docházet ke špatnému zacházení.

Procedurálně lze samotnou systematickou návštěvu rozložit do tří etap: příprava návštěvy, realizace návštěvy a zpracování získaných informací vedoucí k vydání zprávy z návštěvy zařízení.

V rámci přípravy návštěvy jsou o daném typu zařízení shromažďovány informace týkající se právní úpravy, ať již na úrovni vnitrostátní či mezinárodní, včetně nezávazných doporučení, deklarací, neprávních standardů, judikatury Evropského soudu pro lidská práva, popř. vnitřních předpisů vydaných příslušným resortem. Po zpracování získaných údajů je připravena metodika samotné návštěvy. Metodika je rozčleněna na základní oblasti a cíle, které by měla návštěva sledovat (např. volný pohyb, důstojnost, soukromí, autonomie vůle, zdravotní péče, kulturní a sociální potřeby, právo stěžovat si atd.). Ke každé z oblastí je zformulován okruh otázek, a to pro personál zařízení a pro osoby v zařízení umístěné.

Návštěvy probíhají neohlášeně s tím, že pokud po příchodu na místo není vedoucí zařízení přítomen, je o zahájení návštěvy informován telefonicky. Pokud je návštěva prováděna v zařízení, které dosud do kontaktu s ochráncem nepřišlo, osvědčila se také praxe uvést neohlášenou návštěvu předáním osobního dopisu ochránce na začátku návštěvy. V dopise ochránce řediteli či vedoucímu zařízení vysvětluje, co je jeho úlohou, jak bude návštěva probíhat, co bude jejím výsledkem atd.

Průběh návštěv závisí na velikosti a členění zařízení. Návštěvy trvají v rozmezí 1–3 dnů a účastní se jich 2–5 pracovníků Kanceláře, někdy také sám ochránce. Návštěvy např. policejních cel probíhají i v časných ranních nebo naopak nočních hodinách. Ad hoc jsou k návštěvám přizváni odborníci z dané oblasti (např. lékař, zdravotní sestra, speciální pedagog, inspektor kvality sociálních služeb apod.). Během návštěvy mají pracovníci Kanceláře právo vstupovat do všech prostor, právo o samotě s kýmkoliv hovořit, právo nahlížet do veškeré dokumentace (včetně zdravotnické, a to na základě ust. § 67b odst. 10 písm. n) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu) a pořizovat si z ní výpisy a kopie.

Po příchodu do zařízení probíhá rychlý úvodní rozhovor s vedoucím zařízení a poté pracovníci co nejdříve provedou prohlídku zařízení a pořídí fotodokumentaci. Již během prohlídky dochází dle příležitostí k neformálnímu kontaktu s umístěnými osobami. Při prohlídce je věnována pozornost materiálnímu vybavení zařízení, tomu, zda je osobám zajištěna odpovídající míra soukromí (ať již při samotném ubytování v pokojích nebo např. při provádění hygieny či jiných potřeb), zda jsou v zařízení nainstalovány stavěbně-technické prostředky (např. mříže) či audiovizuální zařízení, zda jsou patrné prvky, které by mohly omezovat osobní svobodu umístěných osob (např. kulaté kliky, bariérovost prostředí v případě umístění osob s tělesným postižením), hygienickému stavu atd. Důležité je také pozorování toho, v jakém stavu jsou sami umístění a při jaké činnosti je zastižen personál.

Dále návštěva sestává ze studia spisové dokumentace (osobní spisy klientů, sociální spisy, zdravotnická dokumentace, záznamy personálu o průběhu služby, vnitřní či ubytovací řád apod.) a rozhovorů s personálem, který se podílí na chodu konkrétního zařízení (vedení, příslušníci vězeňské služby, sociální pracovníci, lékaři a ostatní zdravotnický personál, pracovníci v přímé péči, kaplani apod.). Probíhají rozhovory s osobami, které jsou omezeny na svobodě (vězni, klienti sociálních služeb, pacienti atd.), a to na základě výběru pracovníků Kanceláře. Původně zavedený způsob výběru losem byl brzy opuštěn ve prospěch výběru podle určitých kritických momentů, které lze vyhodnotit na základě pozorování, předchozího studia dokumentace či neformálních podnětů. Je tak lépe zabezpečeno, aby byly vedeny rozhovory se všemi skupinami umístěných osob, aby bylo možné pružně reagovat i na neformální vnitřní členění. Rovněž se osvědčuje ověřit skutečnosti poznané při studiu dokumentace také několika rozhovory a získat tak fakta podpořená z více zdrojů. Pokud to okolnosti (zdravotní stav osob) dovolí, odehrávají se rozhovory bez přítomnosti dalších osob.

Před ukončením návštěvy jsou v některých případech s vedoucím zařízení diskutovány předběžné poznatky pracovníků Kanceláře a upřesňovány informace získané během návštěvy s cílem vytknout případná pochybení, která jsou natolik závažná, že u nich nelze čekat až na doručení zprávy ochránce.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv