Veřejný ochránce práv - Doporučení k policejním celám
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Policejní cely > Doporučení k policejním celám

Ochrana osob omezených na svobodě

Policejní cely

Doporučení veřejného ochránce práv týkající se organizace režimu a provozu policejních cel

Níže uvedená doporučení byla ochráncem formulována na základě systematických návštěv více než 230 cel a ve většině případů vycházejí z požadavků zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen ZP) a závazného pokynu policejního prezidenta č. 159 ze dne 2. prosince 2009 o eskortách, střežení osob a o policejních celách (dále jen ZP PP). Souhrnné zprávy z návštěv policejních cel (2006, 2007 a 2010) jsou zveřejněny zde.

Střežící policisté jsou povinni:

 • vyrozumívat o hrozbě překročení lhůt příslušné osoby a informaci o vyrozumění uvádět do služebních pomůcek
 • ještě před umístěním do cely poučit osobu o jejích právech a povinnostech a o právních důvodech umístění do cely
 • vydat osobě formulář Poučení do cely

Není možno nevydávat Poučení jen proto, že je papír nahlížen jako věc způsobilá ohrozit život nebo zdraví osoby umístěné v cele. Takový plošný přístup, aniž by se míra rizika vyhodnocovala individuálně, je nepřípustný. Nevydání Poučení je v rozporu s požadavkem čl. 15 odst. 1 ZP PP. Po individuálním posouzení bezpečnostních rizik je možno Poučení nevydat, rizika je ovšem nutno zdůvodnit ve služebních pomůckách a osobu průběžně vyrozumívat o jejich právech. Poučení pak vydat při propuštění z cely.

Jedná se o požadavek čl. 13 odst. 5 ZP PP a předejde se tak tomu, aby osoba umísťovaná do cely nedošla újmy na svých právech nebo zákonných nárocích. Policista umísťující osobu do cely by se měl přesvědčit, zda osoba porozuměla, co jsou její práva a povinnosti, zejména pokud osoba pomaleji chápe, odmítá součinnost, má problémy se čtením.

 • individuálně vyhodnocovat, co je věc „způsobilá ohrozit“ život nebo zdraví a 
 • odebírat konkrétní osobě pouze takové věci

Pokud jsou osobám odebírány naprosto všechny věci, není postupováno podle ustanovení § 29 odst. 1 ZP, které umožňuje odebrat osobě „jinou věc způsobilou ohrozit život anebo zdraví“. Komentář k ZP uvádí, že tou „se rozumí věc, která vzhledem ke své povaze a charakteru umísťované osoby by mohla být užita k ohrožení života nebo zdraví“. Vzhledem k tomu, že žádná věc není způsobilá ohrozit život nebo zdraví sama o sobě, ale pouze ve spojení s jednáním osoby, která s tímto úmyslem jedná (nebo si počíná nedbale či neodborně), je nutno ohrožení individuálně vyhodnocovat s ohledem na „povahu věci“ a „charakter osoby“ a odebírat tak pouze věc „způsobilou ohrozit“. V opačném případě je věci nutno ponechat.

 • zásadně ponechávat osobě brýle (popř. jiné zdravotní pomůcky) a odebírat je pouze v individuálních případech poté, co byl zjištěn „zvláštní“ důvod pro jejich odebrání, který je potřeba uvést do služebních pomůcek

Policisté mají brýle, zdravotní pomůcku, automaticky ponechávat; pro „legální“ odebrání brýlí musí dle ustanovení § 29 odst. 1 ZP existovat ještě jiný, „zvláštní“ důvod (odlišný od toho, že se jedná o věc způsobilou ohrozit život nebo zdraví); tento „zvláštní“ důvod musí policista uvést do služebních pomůcek. Není ani možno přenášet zákonem stanovenou rozhodovací pravomoc např. na lékaře a jeho vyjádření, že osoba potřebuje k pobytu v cele brýle.

 • při provádění prohlídek, zejména v případě kdy není pro tento účel zřízena místnost, šetřit důstojnost a soukromí osob (provádění prohlídek mimo dosah kamer, používání zástěn apod.)
 • v případě lékařských prohlídek šetřit soukromí a důstojnost osob

Policista by se měl při lékařské prohlídce zdržovat mimo doslech, a pokud lékař v mimořádných případech nepožádá o jeho přítomnost, i mimo dohled.

 • v případě důvodného podezření, že osoba trpí závažnou chorobou (např. pokud je příslušníkům osoba známa z dřívější činnosti), povinni vyžádat si vyjádření lékaře o možnosti umístění osoby v cele s ohledem na její zdravotní stav
 • umožnit osobě volbu lékaře dle jejího přání
 • respektovat právo na právní pomoc bez „přítomnosti“ třetí osoby

Místnost pro rozhovor s právním zástupcem nesmí být vybavena technickým zařízením umožňujícím odposlech.

 • umožnit osobě sepsat stížnost

Pokud z objektivních důvodů nemůže osoba stížnost sepsat sama, popř. prostřednictvím svého zástupce, má být přivolán pracovník vnitřní kontroly, který stížnost sepíše.

Ke zvýšení standardu osob umístěných v policejních celách ochránce dále doporučil:

 • při podávání stravy zhruba respektovat čas hlavních denních jídel během dne s tím, že policisté mají ve služebních záznamech sledovat, kdy osoba naposledy jedla. Kvantita a kvalita stravy by přitom měla odpovídat běžnému standardu.
 • zajistit od lékaře vždy informace ohledně užívání léků, čili dobu a množství zpřístupnění (podání) léků
 • mít na služebně k dispozici seznam advokátů z okolí, který by bylo možné osobě umístěné v cele nabídnout. Právo na právní pomoc musí policista zprostředkovat i osobám umístěným z titulu zajištění, respektive i osobám před sdělením obvinění.
 • zajistit pravidelné čištění dek a bez dalšího vydávat hygienické potřeby.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv