Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Výsledek soudního přezkumu dostupnosti sociální služby pro děti s autismem

Aktuality z detencí

Výsledek soudního přezkumu dostupnosti sociální služby pro děti s autismem

18. dubna 2016

Problém dostupnosti sociální služby má podobu veřejného subjektivního práva, se soudně vymahatelným nárokem. Zásahová žaloba je přípustná. Soud se přitom zabývá otázkami, zda byly naplněny standardy vyplývající ze zákonného provedení sociálních práv a zda konkrétní způsob zajišťování sociálních práv nezasahuje do jejich esenciální podstaty, není diskriminační a vyhovuje testu racionality.

Toto je jedna z právních otázek, které vyjasnil Nejvyšší správní soud při projednávání kasační stížnosti skupiny osob se zdravotním postižením (dětí s autismem). Stížnost směřovala proti opatření Jihočeského kraje v oblasti zajištění sociálních služeb, které spočívalo v přebudování části krajského domova pro osoby se zdravotním postižením na specializovanou službu pro osoby s poruchou autistického spektra. Stěžovatelé viděli problém v tom, že pro osoby s potřebou celoroční služby se nebuduje služba komunitní, tedy v nejméně omezujícím prostředí, ale v rámci velké instituce. Ta navíc konkrétně pro ně není dostupná tak, aby jim umožňovala přijímat zároveň i péči jejich rodin.

Spor u správních soudů – zásahová žaloba – probíhal od dubna 2014. Krajský soud v Českých Budějovicích nejprve žalobu odmítl. Nejvyšší správní soud jeho usnesení zrušil a došlo na projednání žaloby. V lednu 2016 Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost a rozhodl, že krajský soud zamítl žalobu stěžovatelů na základě správného a dostatečného závěru, že žalovaný zásah nebyl nezákonný. Opatřením kraje nedošlo k porušení § 38 zákona o sociálních službách.

Velmi cenná jsou obě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, rozsudek ze dne 30. 10. 2014, č. j. Ads 134/2014-29, a rozsudek ze dne 27. ledna 2016, č. j. 4 Ads 85/2015-57.

Rozsudek z ledna 2016 obsahuje v odstavci 4 odkaz na první rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 30. 10. 2014, č. j. 4 Ads 134/2014-29):
 • „Nejvyšší správní soud vyslovil názor, že právo zdravotně postižených osob na pomoc veřejné moci v situacích, kdy si nejsou samy s to zajistit základní životní podmínky, je zahrnuto v právu na pomoc v hmotné nouzi zaručeném v § 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
 • Jedná se o právo spadající do skupiny tzv. hospodářských, sociálních a kulturních práv, jejichž uplatňování je omezeno obecnou výhradou zákona dle čl. 41 odst. 1 a čl. 30 odst. 3 Listiny. Toto základní právo však nemůže být zcela zbaveno soudní ochrany a nelze mu upírat povahu ústavně zaručeného subjektivního veřejného práva.
 • Jedná se o závazek veřejné moci k určitému plnění. Ohledně způsobu, kterým toto plnění zajišťuje, mají orgány veřejné moci širokou míru uvážení a jejich volba je determinována disponibilními prostředky, vědeckým poznáním a technickým pokrokem i politickým rozhodnutím. Tato volnost úvahy orgánů veřejné moci při realizaci sociálního práva je limitována kautelami respektování esenciální podstaty tohoto práva a požadavkem na rovnost lidí v jejich důstojnosti, nediskriminace a racionality (zákaz svévole).
 • V tomto smyslu a rozsahu se jedná o veřejné subjektivní právo, které představuje i soudně vymahatelný nárok vůči veřejné moci. (…) Ani široká volnost úvahy správního orgánu nevylučuje projednatelnost zásahové žaloby a nezákonný zásah správního orgánu může spočívat i v jeho nečinnosti.“
Další zajímavé otázky, které soudy řešily:
 • Posuzovaným zásahem kraje byla investice do lůžkových míst v zařízení sociálních služeb a provádění kroků k realizaci tohoto záměru. Realizaci záměru lze považovat za trvající opatření.
 • Dle Nejvyššího správního soudu je zásah spočívající v zřízení míst pro osoby s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením v konkrétním zařízení přímo zaměřen vůči osobám s tímto zdravotním postižením, které jsou obyvateli daného kraje.
 • Ustanovení § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zakládá právo, které má obecnou povahu, takže veřejná moc má diskreci ohledně způsobu, jakým bude práva jednotlivců naplňovat.
 • Poskytování služeb ústavního charakteru; možnost volby prostředí. Nejvyšší správní soud nepřipustil separátní aplikaci § 38 zákona o sociálních službách a článku 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
 • Provedení samotného testu racionality Nejvyšším správním soudem, zejména definování esenciální podstaty či obsahu daného sociálního práva (par. 44 až 57).
 • Význam střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro posouzení, zda opatření není svévolné, diskriminační či vybočující ze zákonné diskrece žalovaného.
 • „I člověk se zdravotním postižením má nepochybně přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých (srov. § 3 odst. 1 občanského zákoníku), ba má i právo, aby mu společnost přiměřeným způsobem, je-li to možné, k uskutečnění tohoto přirozeného práva napomohla. Veřejná moc však nemůže být odpovědná za samotné dosažení štěstí lidí“ (par. 40). 
Obiter dictum

„Nejvyšší správní soud však i přes výše uvedené považuje za potřebné zdůraznit, že stěžovatelé náleží do zranitelné skupiny nezletilých osob s vážným zdravotním postižením a správní orgány včetně žalovaného jsou při výkonu jejich působnosti povinny v maximální míře zohlednit jejich objektivní potřeby, umožnit jim efektivní volbu místa pobytu a zachování života v přirozené komunitě tvořené jejich rodinou. Jejich rodinným příslušníkům, kteří nesou hlavní zátěž spojenou s každodenní péčí o stěžovatele, náleží nejvyšší respekt a nepochybně si zaslouží veškerou potřebnou pomoc. Žalovaný je rovněž povinen stěžovatelům, respektive jejich zákonným zástupcům naslouchat a reflektovat též jejich subjektivní názory. Není-li to v rozporu s důležitým veřejným zájmem, měl by žalovaný stěžovatelům vycházet vstříc“ (par. 58).

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv