Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Školení krajských ředitelství policie završen

Aktuality z detencí

Školení krajských ředitelství policie završen

18. října 2016

Ve dnech 6., 7. a 11. října 2016 proběhla školení policistů z Krajského ředitelství policie Středočeského a Ústeckého kraje. Zaměřila se na základní práva v souvislosti s omezením osobní svobody a umístěním v policejní cele ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Pozornost byla věnována čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, dle kterého nesmí být nikdo mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Na případu Boyid proti Belgii jsme v souvislosti s důrazem na lidskou důstojnost a zranitelnost osob, jež jsou pod kontrolou policie, poukázali na to, že uštědřením facky stěžovatelům policistou na policejní stanici došlo k porušení čl. 3 Úmluvy. To, že policista mohl stěžovatele udeřit bez rozmyslu, protože byl rozčílený z jeho neuctivého a provokativního chování, je zcela irelevantní. V demokratické společnosti nesmí být špatné zacházení nikdy odpovědí na problémy, kterým úřady čelí. Zejména policie nesmí za žádných okolností způsobit, podněcovat nebo tolerovat žádný skutek mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání. Jinak řečeno, policisté musí být natolik profesionální, že je ani arogance druhých nevyvede z rovnováhy, neuchýlí se k nadřazenému jednání spočívajícímu v útoku na hlavu a k uštědření facky.

V souvislosti s rozsudkem Kummer proti České republice jsme poukázali na to, že i připoutání osoby umístěné v policejní cele k vhodnému předmětu může představovat porušení čl. 3 Úmluvy. Připoutání je totiž možné pouze v závažných případech násilného chování osoby umístěné v cele. Policisté však musí vždy respektovat zásadu přiměřenosti, nutnosti a nezbytnosti. Připoutání, které není striktně nutné v důsledku vlastního chování osoby, snižuje lidskou důstojnost a představuje tak špatné zacházení.

První školení v tomto formátu proběhlo v říjnu 2014. Během uplynulých dvou let byla tato školení realizována v rámci všech 14 krajských ředitelství policie, a to přímo v jednotlivých krajích. Pracovníci oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody zprostředkovali policii nezbytný minimální vhled do problematiky základních práv a svobod, mezinárodních úmluv o základních právech a jejich ochraně, postavení a činnosti Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), včetně standardů, které tento výbor vydává a činnosti a oprávněním Evropského soudu pro lidská práva a závaznosti jeho rozhodnutí a jím vyložených článků Úmluvy pro policii. Zásadní pojistku proti špatnému zacházení tak představuje postup, kdy má policista stále na zřeteli, že musí při plnění svých úkolů postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, nebo osob nezúčastněných, nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovanému úkonem.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv