Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Seminář pro školní inspektory

10. listopadu 2016

Dne 9. listopadu 2016 proběhl v kanceláři veřejné ochránkyně práv seminář „Metody šetření a zjištění ochránce v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy“, jehož se účastnilo 70 inspektorů z celé České republiky.

Cílem semináře bylo seznámit inspektory České školní inspekce s metodou práce veřejného ochránce práv při provádění systematických návštěv dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a diagnostických ústavů. Ta spočívá v rozhovorech se zaměstnanci zařízení na všech pracovních pozicích, studiu dokumentace, pozorování a v rozhovorech s dětmi. Témata šetření přitom vycházejí z práv, která dětem garantuje Listina základních práv a svobod, zákon a výkonu ústavní výchovy, případně také mezinárodní úmluvy. Po provedené návštěvě je zařízení zaslána zpráva, ve které upozorňujeme na nežádoucí praxi a postupy, jež představují porušení práv dětí.

V anonymizované podobě jsme na semináři prezentovali zjištění z jednotlivých návštěv prováděných v uplynulých letech i v roce letošním. Zjištění se týkala nežádoucích zásahů do práv dětí, a to z oblasti práva na rodinný život včetně problematiky zastupování dětí statutárním zástupcem zařízení a rozdělování sourozenců, kteří však mají být umístěni společně v rámci rodinné či výchovné skupiny. Zjištění se dále týkala problematiky přijímání návštěv v zařízení, udržování kontaktů s rodiči a vnějším světem a nepřípustnosti zásahu do práva na informační sebeurčení, povolování pobytu děti mimo zařízení a problematiky vycházek včetně zajištění náležitého dohledu, a to zejména u dětí se zdravotním postižením. V neposlední řadě pak šlo také o právo na soukromí a důstojnost.

Důkladnější pozornost byla na semináři věnována právu na péči vycházející z individuálních potřeb dítěte, která musí být dokumentována v rámci realizace programu rozvoje osobnosti dítěte. V tom je potřeba zohlednit případně i diagnostické závěry a doporučení od dětského psychiatra, pokud dítě trpí duševní poruchou. Limity dané duševní poruchou dítěte musí školská zařízení promítnout do programu rozvoje osobnosti a respektovat je. Výchovné, socializační, motivační působení na dítě včetně vhodného způsobu komunikace s dítětem je možné ušít na míru konkrétního dítěte jen tehdy, bere-li se v potaz jeho případná psychiatrická diagnóza. S tou pak musí zařízení vždy spolupracovat, a zjišťovat od lékaře co musí udělat pro to, aby dítěti zajistilo vhodné podmínky pro úspěšný léčebný režim.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv