Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Hmotněprávní úprava detence v sociálních službách

Aktuality z detencí

Hmotněprávní úprava detence v sociálních službách

1. srpna 2016

Dne 1. srpna vstupuje v účinnost novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních, která mimo jiné upravuje podmínky nedobrovolného držení klienta v zařízení sociálních služeb -  tzv. detenci v sociálních službách.

Přestože zákon o sociálních službách předpokládá, že sociální služby jsou poskytovány na základě dobrovolného souhlasu klienta, ne vždy tomu tak je. Novela zákona o sociálních službách tak reaguje na situace, kdy osoba neprojevila souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby[1]. V takovém případě pak může smlouvu uzavřít opatrovník nebo obec s rozšířenou působností a to při splnění dvou podmínek a to:

a)     neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by osobě v důsledku oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo život nebo by jí hrozilo vážné poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí

b)     osobě není možné zajistit podporu a pomoc mírnějším a méně omezujícím opatřením.[2]

Dále pak novela řeší případy, kdy klient pobytové sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s jejím dalším poskytováním a současně není schopen sám smlouvu vypovědět. Tehdy vzniká poskytovateli dané sociální služby (dále jen „poskytovatel“) povinnost nejpozději do 24 hodin tuto skutečnost oznámit soudu[3]. Zároveň je poskytovatel povinen informovat také toho, kdo za klienta uzavřel smlouvu o sociální službě, a to bez zbytečného odkladu[4]. Vedle poskytovatele sociálních služeb se na soud s návrhem na vyslovení nepřípustnosti držení v zařízeních sociálních služeb může obrátit kdokoliv, kdo má podezření, že je zde klient držen proti své vůli a současně není schopen sám vypovědět smlouvu o sociální službě.

Poskytovatel sociálních služeb má povinnost vést evidenci klientů, za které uzavřel smlouvu o poskytnutí služby opatrovník nebo obec s rozšířenou působností. Poskytovatel je rovněž povinen vést záznamy o situacích, kdy klient projevil vážně míněný nesouhlas s poskytnutím služby. Tato evidence musí obsahovat následující informace:

  • jméno, příjmení a datum narození osoby,
  • datum zahájení poskytování pobytové sociální služby,
  • jméno, příjmení opatrovníka a adresa pro doručování nebo označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uzavřel smlouvu o poskytování pobytové sociální služby podle § 91a zákona o sociálních službách,
  • datum a četnost projevených vážně míněných nesouhlasů osoby s poskytováním pobytové sociální služby, včetně popisu situace,
  • záznam o splnění povinnosti oznámit soudu podle § 91b odst. 1 zákona o sociálních službách skutečnost, že osoba projevila vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby, a
  • popis vyřešení situace

Nenaplněním povinnosti vést tyto záznamy se pak poskytovatel dopouští správního deliktu, za který mu hrozí finanční postih.

V souvislosti s výše uvedeným je pak upraven i postup samotného soudu. Ten je povinen vydat rozhodnutí o přípustnosti držení v zařízení sociálních služeb do 45 dnů od zahájení řízení. Pro posouzení přípustnosti držení osoby v zařízení sociálních služeb musí soud provést množství důkazů: výslech samotného klienta sociální služby, ošetřujících lékařů, pracovníků sociální služby, osob, které sám klient navrhl. Dále si soud vyžádá písemnou zprávu hodnotící podmínky a okolnosti držení v zařízení sociálních služeb a to od obecního úřadu obce s rozšířenou působností[5] nebo od pracovníků vykonávající odbornou činnost v sociálních službách[6].

Pokud soud dospěje k závěru, že držení klienta v zařízení sociálních služeb je dále nepřípustné, vydá o tomto rozhodnutí, které do 24 hodin doručí klientovi samotnému, jeho zástupci opatrovníkovi pro řízení, dané sociální službě, opatrovnickému soudu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má člověk trvalé nebo hlášené bydliště.


[1] Pobytovými sociálními službami rozumí zákon o sociálních službách všechny ty, které jsou spojeny s ubytováním klientů v zařízeních sociálních služeb.

[2] Ustanovení § 91a zákona o sociálních službách.

[3] Soudu, v jehož obvodu se dané zařízení sociálních služeb nachází.

[4] Ustanovení § 91b odst. 2 zákona o sociálních službách.

[5] Ustanovení § 92 zákona o sociálních službách.

[6] Ustanovení § 115 zákona o sociálních službách

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv