Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > CPT standardizoval velikost ubytovací plochy ve vězeňských zařízeních

Aktuality z detencí

CPT standardizoval velikost ubytovací plochy ve vězeňských zařízeních

12. ledna 2016

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) zveřejnil dne 15. prosince „Standard CPT k velikosti ubytovací plochy na jednoho vězně ve vězeňském zařízení“ (Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards; CPT/Inf (2015) 44; dále jen „Standard“; dostupné z http://www.cpt.coe.int/en/working-documents/cpt-inf-2015-44-eng.pdf ). Jedná se o základní minimální standard v rámci harmonizace přijatelných podmínek vězněných osob sdílený napříč zeměmi Rady Evropy. 

Minimální standard CPT pro ubytovací plochy ve věznicích je následující:

  • 6 m2 obytného prostoru v případě ubytování odsouzených po jednom + sociální zařízení;
  • 4 m2 obytného prostoru na jednoho vězně v případech hromadného systému ubytování + plně oddělené sociální zařízení;
  • vzdálenost mezi zdmi vězeňské cely alespoň 2 m; a
  • výška vězeňské cely alespoň 2,5 m.

CPT rozvíjí prostorové požadavky na ubytovací plochy již od 90. let minulého století. Ačkoliv tyto standardy aplikuje během všech svých návštěv smluvních stran Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání, nebyly tyto zatím jasně definovány v jednom dokumentu a jednalo se tak spíše o výsledek aplikační praxe.

V posledních letech se také zvýšila poptávka po takovýchto standardech. V současnosti připravuje Rada pro penologickou spolupráci (PC-CP) bílou knihu „Přeplněnost věznic“ a Evropský soud pro lidská práva rovněž zaznamenal zvyšující se počet stížností namítajících porušení článku 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) z důvodu nedostatečné ubytovací plochy, kterou mají vězni k dispozici. CPT dále připomíná, že dostatečný životní prostor na jednoho vězně úzce souvisí se závazkem každého členského státu Rady Evropy respektovat důstojnost vězněných osob.

V dokumentu se CPT blíže věnuje problematice hromadného systému ubytování a vyzývá členské státy, aby stávající prostorový minimální standard byl, zejména při výstavbě nových věznic, aplikován následovně:

  • 2 vězněné osoby na ložnici: alespoň 10 m2 (6 m2 + 4 m2) ubytovací plochy + samostatné sociální zařízení[1];
  • 3 vězněné osoby na ložnici: alespoň 14 m2 (6 m2 + 8 m2) ubytovací plochy + samostatné sociální zařízení; a
  • 4 vězněné osoby na ložnici: alespoň 18 m2 (6 m2 + 12 m2) ubytovací plochy + samostatné sociální zařízení.

CPT stanovením minimální plochy ubytovacího prostoru ve věznicích nabízí vodítko pro posuzování dostatečného životního prostoru, který by měl být vězněným osobám k dispozici.

Závěrem se Výbor obsáhle věnuje vztahu mezi rozlohou ubytovacího prostoru a nelidským a ponižujícím zacházením, kdy konstatuje, že nedostatečný ubytovací prostor sám o sobě zpravidla nemůže být jediným faktorem pro porušení článku 3 Úmluvy. CPT připouští, že plocha ubytovacího prostoru je důležitou skutečností, nicméně při rozhodování o porušení článku 3 Úmluvy je vždy nutné brát v potaz i další důležité faktory, které jsou příkladmo uvedeny v příloze nového Standardu. Jedná se zejména o kombinaci: celkového stavu a čistoty zařízení; přístupu k dennímu světlu, větrání a topení; dostupnosti sociálních zařízení; rozsahu vycházek; a smysluplného programu zacházení.

V souvislosti s novým Standardem nelze opomenout nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 860/15, § 59 (dostupný z http://nalus.usoud.cz ). Ústavní soud dovodil, že doporučení a výklad pojmů expertních orgánů mezinárodních organizací vzniklých na základě mezinárodní smlouvy, konkrétně Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, mají autoritativní povahu a každá odchylka ze strany orgánů veřejné moci musí být velmi důkladně a přesvědčivě odůvodněna.[1] Pravidelně o výměře 1 až 2 m2. V případech, kdy je ubytována více než jedna osoba, mělo by sociální zařízení být plně oddělené od zbytku ložnice.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv