Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Den lidských práv

11. prosince 2015

Ochránkyně si připomněla den lidských práv bilancí 10 let činnosti národního preventivního mechanismu.

"U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě...." Těmito slovy je uváděna Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948, v ovzduší doznívajícího šoku z apokalypsy druhé světové války. Aby se zdůraznila dějinná důležitost tohoto aktu, byl na počest jejího přijetí v roce 1950 na 317. plenárním zasedáním Valného shromáždění OSN prohlášen 10. prosinec za Den lidských práv, během kterého by se měly po celém světe konat akce na jejich podporu.

1. ledna 2016 to bude již deset let, co v důsledku přijetí Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, zřídila Česká republika nezávislý orgán (tzv. národní preventivní mechanismus). Jeho úkolem je posílit prevenci proti špatnému zacházení, jako monitorujícího orgánu, nikoliv jako nahrazení klasických kontrolních mechanizmů státu. Tímto orgánem se stal veřejný ochránce práv. Ochránce vykonává systematické návštěvy v místech, kde se nacházejí lidé omezení na svobodě. Mohou být omezeni na svobodě úředním rozhodnutím (např. věznice, policejní cela) nebo v závislosti na poskytované péči (domovy pro seniory, psychiatrické léčebny).

Ochránce provedl za 10 let působnosti národního preventivního mechanismu celkem 365 systematických návštěv různých zařízení, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě. Jaké jsou jeho úspěchy? Ideální by bylo konstatovat, že největším úspěchem byla úplná absence špatného zacházení. Není tomu tak. Při systematických návštěvách jsme měli dostatek příležitostí si uvědomit, jak křehká je důstojnost člověka a jak snadné je porušit ji bez ohledu na to, zda se jedná o práva vězňů, seniorů, cizinců nebo dětí. Lidská práva jsou nedotknutelná a každý požívá stejnou míru jejich ochrany, i když hlas společnosti často volá po rozdílech. Takto selektivně ale veřejný ochránce práv ze zákona postupovat nesmí a nebude.

Cílem systematických návštěv je prevence špatného zacházení. Přibližme si alespoň okrajově, jak ochránce s tímto posláním za tuto dobu naložil.

V oblasti osob omezených na svobodě soudním rozhodnutím ochránce dospěl ke standardu poučování osob umisťovaných do policejních cel způsobem, který minimalizuje pochybení, protože každý má právo vědět, proč je do cely umístěn a jaká jsou jeho základní práva, která může v cele uplatnit. Docílili jsme, aby poučení bylo osobě umístěné v cele vždy dostupné a obsahovalo informaci o třech základních pojistkách proti špatnému zacházení – právu vyrozumět osobu podle svého výběru, právu na přístup k advokátovi a právu na vyšetření lékařem de své volby.

V rámci vězněných osob podporuje dlouhodobě ochránce zákaz plošnosti důkladných osobních prohlídek, snížení přeplněnosti a odstranění hromadného ubytování (v celách pro 8 vězňů je jich ubytováno i 12), zlepšení podmínek výkonu trestu odnětí svobody osob dlouhodobě nemocných a s postižením a zlepšení úrovně poskytované zdravotní péče. Jedná se o běh na dlouhou trať a ke zlepšení je potřeba systémových změn. Nicméně prvotním cílem trestu odnětí svobody je náprava pachatele, nikoliv podněcování k další trestné činnosti po jeho propuštění. Posuňme se k tomuto cíli blíž humanizací podmínek výkonu trestu.

Mimořádně důležitá je působnost ochránce u osob omezených na svobodě v důsledku poskytované péče. Jedná se o nejzranitelnější skupinu, která jse ve své bezmocnosti odkázána na služby a péči zařízení.

V sociálních službách ochránce zvýšil povědomí společnosti o tom, že péči o své blízké nemá hledat v ubytovnách, které poskytují péči nezákonně. Neregistrované zařízení sociálních služeb poskytuje nekvalifikovanou péči, která má za následek zhoršení zdravotního a psychického stavu klienta. Klienti jsou zcela svévolně ze strany zařízení omezování ve volnosti pohybu a není dbáno na jejich základní životní podmínky.

Ochránce ve spolupráci s externími odborníky na podkladě zjištění a doporučení ze systematických návštěv v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem formuloval standardy zacházení. Standardy byly odbornou veřejností přijaty a mimo jiné se staly součástí výuky na některých středních zdravotních školách. Jejich aplikace je zcela zásadní, aby nebyly pouze teoretickým povídáním ale opravdu vedly k požadovanému zlepšení.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv