Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2014 > Ochrana práv seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb

Aktuality z detencí

Ochrana práv seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb

18. prosince 2014

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2014 uspořádalo oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody v Kanceláři veřejného ochránce práv konferenci na téma „Ochrana práv seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb“. Mezi přednášejícími byli jak právníci z Kanceláře, tak i odborníci, kteří s Kanceláří dlouhodobě spolupracují a účastnili se i systematických návštěv domovů pro seniory či domovů se zvláštním režimem, jejichž cílovou skupinu tvoří osoby s demencí.

Mgr. Ladislav Tomeček hovořil o povinnosti zařízení reagovat na specifické potřeby osob s demencí v souvislosti se zajištěním bezpečného prostředí , jenž musí být přizpůsobeno potřebám uživatelů. Mezi těmito povinnostmi zmínil také práci s rizikem pádu, která představuje účinný nástroj v prevenci pádů. Upozornil dále na povinnost zařízení zajistit uživatelům služby náležitý dohled.

O problematice nezastupitelnosti ošetřovatelské péče v pobytovém zařízení sociálních služeb pro uživatele s demencí  hovořila Pavla Hýblová, konzultantka České alzheimerovské společnosti. Zdůraznila, že ošetřovatelství je nedílnou součástí služby a nelze je tudíž zajistit skrze externí subjekty. Zařízení musí zaměstnávat zdravotní sestry a ty musí být součástí multidisciplinárního týmu. Velké riziko pak představuje pro osoby s demencí dvoukolejnost zdravotní a sociální péče. Nedostatek důvěry mezi poskytovateli sociálních a zdravotních služeb je nutno překonat, neboť je v zájmu osoby trpící syndromem demence, aby v rámci kvalitní péče docházelo k co nejužší spolupráci. Přístup soutěživosti mezi sociálními a zdravotními službami je nutno překonat. Upozornila dále na to, že zdravotnickému personálu pečujícímu o osoby s demencí nepostačují všeobecné ošetřovatelské znalosti.  Je nezbytné, aby byli vyškoleni v péči o osoby s demencí.

JUDr. Mgr. Adéla Hradilová otevřela problematiku základních lidských práv, zejména pak jejich nezcizitelnosti a nezadatelnosti, s tím, že tato práva se samozřejmě týkají i osob s demencí. Upozornila na povinnost zařízení chránit soukromí a důstojnost uživatelů. Detailně rozebrala zákonnou úpravu používání opatření omezujících pohyb s tím, že se jedná o nejzazší řešení a že je třeba poskytovat službu tak, aby k jejich použití nebylo nutné přistupovat. Dále objasnila rozdíl mezi podáváním ad hoc neklidové medikace a opatřením omezujícím pohyb a případném deliktním jednání .

O roli nutričního terapeuta v týmu pečujících hovořila Miroslava Chromá, nutriční terapeutka z Centra služeb pro seniory Kyjov. Uvedla, že činnost nutričního terapeuta je nezastupitelná, a to nejen s ohledem na prevenci malnutrice, ale i s ohledem na kvalitu života osob s demencí. Nutriční terapeut musí předcházet rizikům, které představuje např. direktivní řešení nutričního deficitu, absence spolupráce s kuchyní a kuchaři, nechutenství k jídlu jakožto vedlejší účinek léků, deprese a následné odmítání jídla a sociálních kontaktů. Jako příklad individuálního přístupu k uživatelům služby uvedla situaci z vlastní praxe, kdy 100 uživatelů ze 131 má individuálně upravený jídelníček.

Příspěvek Niny Baláčkové, členky mezinárodní organizace Azheimer Europe, se pak týkal vlastní zkušenosti s Alzheimerovou chorobou a jejím postupným vývojem. Na základě osobní zkušenosti poukázala na obtíže související s diagnostikou. Zdůraznila, že základní přístup v péči o osoby s demencí by měl zohlednit zásadu „nic o nás bez nás“ s tím, že demence nebolí, ale zraňuje. Přitom kvalitní péči nepředstavuje papír a mechanicky vedená dokumentace, ale empatická profesionalita.

Mgr. Marie Lukasová se ve svém příspěvku zaměřila na autonomii vůle klientů s demencí . Upozornila na to, že povinností poskytovatele služby je v souvislosti se stupněm demence konkrétního klienta zajišťovat management jeho potřeb, a to v oblasti hygieny, oblékání, stravování, sociálních vazeb. Management potřeb představuje výzvu pro celý multidisciplinární tým. Není možné, aby ho dílčím způsobem zajišťovaly jen pracovnice v sociálních službách nebo naopak pouze zdravotní sestry. Management potřeb se samozřejmě musí odrazit v dokumentaci klienta. Poskytovatel služby musí mít odvahu převzít odpovědnost za management potřeb klienta a nesmí se schovávat za nevalidní souhlasy klienta. Jen tak je možné vyrovnat případné deficity autonomie vůle, které by prakticky představovaly zásah do lidské důstojnosti klientů. Tu musí chránit zejména personál.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv