Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2012 > Možnost zadržených použít v policejní cele sprchu - zkušenosti ze zahraničí

Aktuality z detencí

Možnost zadržených použít v policejní cele sprchu – zkušenosti ze zahraničí

23. října 2012

Na dotaz českého ombudsmana popsali kolegové z evropských NPM práva zadržených v policejních celách, konkrétně možnosti použití sprchu, pobývat na čerstvém vzduchu a rovněž se vyjádřili k zajištění přirozeného osvětlení v celách.

Zvláštním tématem pravidelného zpravodaje Direktoriátu pro lidská práva Rady Evropy za červenec a srpen 2012 jsou podmínky držení osob v policejních celách. Český národní preventivní mechanismus (NMP) se zeptal zahraničních kolegů, zda v jejich zemi osoby držené v policejních celách déle než 24 hodin mají právo na sprchu, právo projít se či zacvičit si na čerstvém vzduchu, a zda v policejních celách musí být přirozené osvětlení.

Odpověděly národní preventivní mechanismy Arménie, Německa, Polska, Slovinska, Španělska, Švédka, Makedonie a Nizozemska, svůj názor sdělil také Podvýbor pro prevenci mučení a jiného krutého nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání (SPT) a Asociace pro prevenci mučení (APT). V tomto příspěvku jsou shrnuty odpovědi kolegů ze zahraničí na otázku práva či alespoň možnosti použít během zadržení v policejní cele sprchu. Dalším dvěma otázkám bude věnován příspěvek následující.

Většina NMP uvedla, že zadržené osoby nemají právo na sprchu výslovně uvedenou v zákoně, často je však tato možnost obsažena v závazných směrnicích. Pouze v Polsku mají zadržení právo na sprchu, které jim plyne přímo ze zákona.

Národní preventivní mechanismus Španělska uvedl, že zadržené osoby v policejních celách možnost osprchovat se nemají, protože by podle policie mohly tímto změnit svůj vzhled, což by mohlo ztížit případnou identifikaci. V Nizozemsku platí, že zadržený má mít možnost denně použít sprchu, pokud to není na překážku ve vyšetřování. NPM Švédska odpověděl, že ve všech navštívených policejních celách byla sprcha v budově k dispozici, policie však automaticky neinformovala zadržené osoby o možnosti ji použít. NPM Makedonie odpověděl, že v nových policejních celách sprchy jsou, nejsou však využívány, protože doba zadržení je velmi krátká (8 – 10 hodin). Staré policejní cely v Makedonii sprchy nemají a zákon toto neupravuje. Makedonský NPM však doporučuje, aby zadržení měli neomezený přístup k vodě a měli možnost se v případě potřeby osprchovat. Ve Slovinku není právo na sprchu během zadržení v policejní cele výslovně upraveno v zákoně, slovinský NPM však toto právo odvozuje od ústavního práva nebýt podroben mučení a jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a z práva na lidskou důstojnost.

Podle Podvýboru OSN proti mučení by, v souladu s principy lidského zacházení, při zadržení delším než 24 hodin, měla mít dotyčná osoba možnost použít sprchu. APT poznamenala, že v některých zemích je běžnou praxí, že zadržované osoby stráví v policejních celách mnohem delší dobu, než jaká je povolena zákonem. Otázky, jako je přístup ke sprše, se tak stávají mnohem více akuálními. APT aktuálně dokončuje průvodce pro monitoring zacházení ze strany policie a míst pod policejní správou. Měl by být publikován ke konci roku.

Pokud jde o možnost osprchovat se v případě umístění do policejní cely v České republice, je potřeba uvést, že dle ustanovení § 33 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má osoba umístěná v cele právo na dostatečný přístup k vodě a toaletě, jakož i na provedení základní hygieny. Možnost osprchovat se není tedy zákonem výslovně garantována. Ani Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 2. prosince 2009 o eskortách, střežení osob a o policejních celách možnost osprchovat se výslovně neupravuje, pouze v čl. 15 odst. 5 uvádí, že osobě umístěné v cele musí být umožněn přístup k pitné vodě, toaletě a možnost provedení základní hygieny.

Zjištění veřejného ochránce práv, coby národního preventivního mechanismu České republiky, jsou na základě systematických návštěv policejních cel různá. Existují cely, v jejichž bezprostřední blízkosti, tj. v prostorách, kde se cely nacházejí, je také koupelna se sprchou.  Na druhou stranu existují cely, kde sprchy nejsou, respektive jsou v úplně jiné části budovy. Dle sdělení policistů je v případě, kdy je umísťovaná osoba značně znečištěná, osprchování z iniciativy policistů umožněno. Umísťovaní však nejsou vyrozumíváni o tom, že mohou o osprchování požádat.

Veřejný ochránce práv považuje za důležité, aby při realizaci práva na „provedení základní hygieny“ byla brána v potaz skutečnost délky umístění osoby v cele. Tj. aby bylo zohledněno, že s  umístěním přesahujícím dobu 24 hodin je potřeba provedení hygieny rozsáhlejší. Ochránce proto doporučuje, aby byli umístění prokazatelným způsobem seznámeni s možností osprchování s tím, že v konečném důsledku bude záležet na individuálním zvážení policistů, zda konkrétní osobě osprchování umožní, např. s ohledem na délku umístění osoby v cele, pohlaví atd.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv