Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2012 > Denní světlo v policejních celách a možnost pobytu na čerstvém vzduchu

Aktuality z detencí

Denní světlo v policejních celách a možnost pobytu na čerstvém vzduchu

2. listopadu 2012

Ochránce zjišťoval zkušenosti zahraničních kolegů s podmínkami v policejních celách pokud jde o právo pobytu na čerstvém vzduch při zadržení delším než 24 hodin a přirozené osvětlení.

Český národní preventivní mechanismus oslovil zahraniční kolegy s dotazem, zda osoby zadržené v policejních celách v jejich zemi mají právo krátkého pobytu na čerstvém vzduchu, pokud jejich zadržení trvá déle než 24 hodin, a zda v policejních celách musí být přirozené osvětlení.

Níže jsou shrnuty odpovědi národních preventivních mechanismů (NPM) Arménie, Německa, Polska, Slovinska, Španělska, Švédska, Makedonie a Nizozemska.

Na otázku, zda má osoba zadržená déle než 24 hodin právo na krátký pobyt na vzduchu se odpovědi lišily. NPM Slovinska uvedl, že každá osoba zadržená déle než 12 hodin musí mít zajištěnu venkovní aktivitu. Toto právo lze omezit z bezpečnostních důvodů. V Nizozemsku musí vedoucí policejní stanice zajistit, aby se zadržení dostali na čerstvý vzduch dvakrát denně. Během těchto pobytů na vzduchu by zadržení měli mít možnost zacvičit si po dobu alespoň 30 minut.

V jiných zemích (Polsko, Makedonie) zadržení možnost pobytu na vzduchu nemají. Španělský NPM uvedl, že ani ve Španělsku toto není možné. Budovy s policejními celami na pobyt zadržených na vzduchu nejsou připraveny a znamenalo by to i bezpečnostní problémy. Zadržení ale obvykle nejsou po celou dobu v cele, neboť probíhají rozhovory s právníky, chodí do koupelny. Navíc doba strávená v policejních celách ve Španělsku obvykle nepřesáhne 24 hodin.

Přibližně polovina národních preventivních mechanismů dále odpověděla, že zákon v jejich zemi stanoví, že v policejních celách má být denní světlo. Většina však uvedla, že v praxi v policejních celách denní světlo není. Často je důvodem stáří budov, které byly postaveny ještě před vstupem zákona upravujícího přístup k dennímu světlu v platnost. NPM Slovinska a Makedonie se setkávají s tím, že policejní cely jsou umístěny ve sklepních prostorách v nevyhovujících starých budovách, kde denní světlo není možné zajistit. NPM Švédska naopak uvedl, že od roku 1958 musí mít všechny policejní cely ve Švédsku okno, a že se během systematických návštěv pracovníci nesetkali s celami bez denního světla.

Všechny NPM dále odpověděly, že v jejich zemi není možné nedostupnost denního světla v celách kompenzovat například delším pobytem na čerstvém vzduchu.

V České republice osoby umístěné v policejní cele nemají garantováno právo na pobyt na čerstvém vzduchu. Během systematických návštěv bylo zjištěno, že jim ani krátké pobyty na čerstvém vzduchu v případě zadržení delšího než 24 hodin nejsou umožňovány.

V souvislosti s denním osvětlením v policejních celách v České republice je třeba uvést následující. Dle ustanovení § 33 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, musí být policejní cela hygienicky nezávadná a musí odpovídat svému účelu. Problematiku zajištění přímého denního osvětlení zákon neupravuje. Dle čl. 2 písm. b) Přílohy č. 1 k Závaznému pokynu policejního prezidenta o eskortách, střežení osob a o policejních celách ze dne 2. prosince 2009 (ZP PP) okna nejsou vyžadována a dle písm. j) je denní světlo požadováno s výjimkou cel, které byly zřízeny před nabytím účinnosti tohoto pokynu.

V drtivé většině cel navštívených během systematických návštěv okna nebyla, a tudíž nelze hovořit ani o zajištění přímého denního osvětlení. Naprosto specifická jsou pak oddělení, kde jsou cely umístěny v suterénu. V tom případě se absence přímého denního osvětlení týká i místnosti určené pro rozhovor s právním zástupcem. Je třeba upozornit na to, že osoba umístěná v cele bez oken a přímého denního osvětlení nemá možnost pozorováním rozlišit rozdíl mezi dnem a nocí. Negativní dopad na lidskou psychiku je v takovém případě nezpochybnitelný. Je samozřejmě možno namítnout, že se výslech či jiné úkony provádějí v místnostech či místech a v době, kde a kdy má osoba přístup k dennímu světlu; na druhou stranu nelze vyloučit, že osobě může být denní světlo v důsledku existence cel bez oken upřeno i po dobu delší než 24 hodin.

Ochránce proto doporučuje, aby v případě umístění osoby v cele, kde není zajištěno přímé denní osvětlení, jí byl po určité době strávené v cele umožněn pobyt mimo celu na denním světle. Evidence by měla obsahovat informaci o tom, že tato možnost byla umístěnému nabídnuta, a zda a na jak dlouho ji umístěný využil. 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv