Veřejný ochránce práv - Členové
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Monitorování práv lidí se zdravotním postižením

Členové Poradního orgánu

Členové Poradního orgánu

(1) Ivana Recmanová

Ivana Recmanová je diagnostikovaná autistka. Vystudovala moderní jazyky na University College v Londýně v rámci bakalářského studia, poté pokračovala v rámci magisterského studia studiem lingvistiky a kybernetiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia byla členkou samosprávných orgánů pro studenty a studentky s postižením a dále v organizacích zabývajících se problematikou LGBTI. V současnosti pracuje jako novinářka, překladatelka a lektorka. Je také zástupkyní vedoucího Odborné sekce pro lidská práva ve Straně zelených. Problematikou postižení se zabývá dlouhodobě, přičemž se podrobněji věnuje například způsobu, jakým jsou lidé s postižením zobrazováni v médiích, či problematice žen s postižením.

(2) Pavlína Spilková

Je od narození neslyšící a je matkou dvou neslyšících dětí. Více než rok je prezidentkou Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), která funguje jako servisní organizace zastřešující subjekty pracující ve prospěch lidí se sluchovým postižením nebo jejich rodičů. Předtím než se stala prezidentkou ASNEP, aktivně vypomáhala v různých neziskových organizacích. Díky této aktivitě a zejména vlastnímu prožitku má s problematikou ochrany práv lidí s postižením sama bohaté zkušenosti.

(3) Agáta Zajíčková

Agáta Zajíčková má duševní onemocnění a svou zkušenost se zotavováním se snaží předávat i jiným. Pracuje 8 let v neziskové organizaci Fokus, která podporuje lidi s duševním onemocněním. Je zastánkyní reformy psychiatrické péče a aktivně sleduje dění okolo ní. Za dobu své praxe se zdokonalovala v komunikačních dovednostech, trpělivosti, učila se naslouchat svým klientům, naučila se přistupovat k lidem bez předsudků, začala se orientovat v sociální sféře, i když jejím původním studijním zaměřením je pedagogika. Ráda by využila svých zkušeností ve prospěch osob s postižením s důrazem na duševní onemocnění.

(4) Alena Jančíková

Od svých 17 let, kdy měla úraz, je na vozíku. Od roku 2010 je ředitelkou České asociace paraplegiků (CZEPA), která poskytuje odborné poradenství, hájí práva a zájmy vozíčkářů po poranění míchy, připomínkuje návrhy právních předpisů ve zdravotní a sociální oblasti, zasazuje se o zkvalitnění systému péče pro lidi se zdravotním hendikepem. Každý den se seznamuje s novými osobními zkušenostmi klientů, jejich podněty a připomínkami k problematickým oblastem. Inspiraci získává i díky svým zahraničním stážím a dlouhodobé spolupráci se spinálními asociacemi z řady evropských zemí. Její práce byla oceněna Výborem dobré vůle (Cena Olgy Havlové) a Senátem České republiky (stříbrná medaile).

(5) Jiří Vencl

Jiří Vencl se problematice práv lidí s postižením věnuje dlouhodobě, a to jak v pracovním, tak v soukromém životě.  V minulosti působil ve Svazu invalidů v České republice, v letech 2001 – 2006 vykonával funkci kancléře (ředitele organizace) Národní rady osob se  zdravotním postižením (dále jen NRZP), od roku 2007 – 2018 vykonával funkci ředitele regionálního odboru NRZP ČR, od roku 2012 je místopředsedou NRZP ČR a členem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. V roce 2002 založil Asociaci poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. Problematikou práv lidí se postižením se zabývá i na mezinárodní úrovni. Je předsedou správních rad 8 neziskových organizací, které se věnují poskytováním služeb lidem s postižením.

(6) Jiří Černý

Jako člověk s těžkým zrakovým postižením se dlouhodobě zasazuje o práva lidí s postižením. Je právníkem a doktorandem Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V připravované disertační práci se zaměřuje na analýzu a návrhy změn české právní úpravy zaměstnávání lidí s postižením a související otázky. Nyní se věnuje založení vlastní poradenské platformy na podporu zaměstnávání lidí s postižením a pracuje na osvětové kampani pro širokou veřejnost o správném přístupu k lidem s handicapem.

(7) Pavla Baxová

K sociálním službám se dostala jako mnoho jiných matek dětí s postižením, po narození druhého syna Tomáše.  V sociálních službách pracuje od roku 1994, od roku 2000 jako ředitelka organizace Rytmus. Rytmus je organizace, která vznikla proto, aby hájila práva lidí s mentálním postižením a vytvářela pro ně příležitosti, které umožní jejich začleňování do života společnosti. Rytmus také od počátku fungování propaguje a obhajuje inkluzívní vzdělávání. Právě v této oblasti je aktivní Pavla Baxová – organizuje přímou podporu ve třídách běžných škol, kde je začleněno dítě s mentálním postižením, podílí se lektorsky na kurzech pro asistenty pedagoga, i na kurzech pro rodiče dětí s postižením.

(8) Marek Richter + Camille Latimier

Marek Richter má sám mentální postižení a členem Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením je již téměř 30 let. Absolvoval zvláštní školu. Má za sebou také účast v kurzech Snadno srozumitelné informace a Letní škola sociálních dovedností. Jako člověk s mentálním postižením má zkušenosti např. s tím, jak je obtížné najít a udržet si zaměstnání.

Camille Latimier má za sebou cca 10 let praxe s osobami s mentálním postižením a to jak na národní úrovni, tak i na evropské úrovni. Je odbornicí v oblasti svéprávnosti a podpory při rozhodování, zaměřuje se na práva dětí, přístupnost a přístup ke zdraví. V současné době je ředitelkou Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, podporující lidi s mentálním postižením a jejich blízké.

V rámci Poradního orgánu mají Camille Latimier a Marek Richter společný hlas.

(9) Helena Plachá

Více než 25 let se věnuje problematice lidí s postižením a působí jako ředitelka chráněných dílen a chráněného bydlení. Současně je členkou Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP ČR), kde vykonává funkci předsedkyně kontrolní komise. Dále je členkou Asociace pracovní rehabilitace ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Profesního svazu sociálních pracovníků. Z titulu členství v AZZP ČR se zúčastňuje řady jednání s politiky na všech úrovních – zejména v Parlamentu ČR, kde se několik let ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí snaží prosazovat různé legislativní návrhy ve prospěch lidí s postižením.

(10) Milena Urbanová

Po narození syna s poruchou autistického spektra se začala aktivně zapojovat do různých aktivit ve prospěch lidí s postižením. Je členkou pracovní skupiny pro záležitosti osob se zdravotním postižením působící v rámci Jihočeského kraje, podílela se na založení komunitního spolku Autisté jihu a poté v roce 2014 založila obecně prospěšnou společnost Auticentrum, o. p. s., jíž je současně ředitelkou. Tato společnost poskytuje sociální služby osobám s autismem. Prosazuje komunitní poskytování sociálních služeb a úlohu komunit vidí jako jednu z nejdůležitějších věcí pro každodenní život lidí s postižením. V rámci poradního orgánu se chce zasazovat o osvětu problematiky práv lidí s postižením, systémové řešení této problematiky napříč všemi oblastmi od rané péče, vzdělávání, sociálních služeb, zdravotnictví až po zaměstnávání.

(11) Petr Špaček

V oblasti sociálních služeb se pohybuje od roku 2000, pracoval zejména s lidmi s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra. Od roku 2011 je zaměstnán v neziskové organizaci Fokus, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, kde je nyní vedoucím služby sociální rehabilitace – Tým podpory zaměstnávání. Hlavní náplní jeho práce je podpora lidí s duševním onemocněním v nalezení práce. Kromě konkrétní pomoci jednotlivým lidem se zajímá o destigmatizaci (nejen) lidí s duševním onemocněním, osvětu mezi zaměstnavateli a změny v systému zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv