Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístup k informacím

Kancelář veřejného ochránce práv, která je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržela a vyřídila v roce 2010 celkem 19 žádostí o poskytnutí informace. Všechny byly doručeny písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím datové schránky.

V 18 případech byla informace poskytnuta (převažovaly žádosti o výpisy ze statistik došlých podání podle jednotlivých témat, dotazy na zobecněné výsledky šetření ochránce a jeho stanoviska, žádosti týkající se provozu, rozpočtu a majetku Kanceláře atd.) Vyžádané informace byly v podány v požadovaném rozsahu, úplně a ve lhůtě stanovené zákonem, ze strany žadatelů nebyl podán žádný opravný prostředek.

V 1případě nebyla informace poskytnuta (tzn. žádost byla odmítnuta s odkazem na dodržování právních předpisů). Šlo o žádost o nahlédnutí a poskytnutí spisové dokumentace vedené ke konkrétnímu šetření veřejného ochránce práv. Žadatel reagoval odvoláním a následně podáním správní žaloby, o níž nebylo v průběhu roku 2010 soudem rozhodnuto.

§ 18 odst.1 písm. a)Počet podaných žádostí o poskytnutí informací18
§ 18 odst.1 písm. a)Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.1
§ 18 odst.1 písm. b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí1
§ 18 odst.1 písm. c)Opis podstatných částí každého rozsudku soudu0
§ 18 odst. 1 písm. d)Výčet poskytnutých výhradních licencí0
§ 18 odst. 1 písm. e)Počet stížností podaných podle § 16a zákona0
§ 18 odst. 1 písm. f)Další informace vztahující se k uplatňování zákona0