Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístup k informacím

Kancelář veřejného ochránce práv, která je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržela a vyřídila v roce 2009 celkem 19 žádostí o poskytnutí informace. Všechny byly doručeny písemně, elektronickou poštou či prostřednictvím datové schránky.

V 15 případech byla informace poskytnuta (převažovaly dotazy na zákonné vymezení působnosti ochránce, žádosti o výpisy z evidence došlých podání, dotazy na zobecněné výsledky šetření ochránce atp.). Vyžádané informace byly v podány v požadovaném rozsahu, úplně a ve lhůtě stanovené zákonem, ze strany žadatelů nebyl podán žádný opravný prostředek.

Ve 4 případech nebyla informace poskytnuta (tzn. žádost byla odmítnuta s odkazem na dodržování právních předpisů). Ve třech z těchto případů šlo o žádosti o nahlédnutí či poskytnutí části či celé spisové dokumentace vedené k jednotlivým šetřením veřejného ochránce práv. V jednom případě nebylo možno informace poskytnout z důvodu ochrany osobních údajů zaměstnanců Kanceláře.

V jednom z uvedených případů odmítnutí žádosti o poskytnutí informace zasláním části spisové dokumentace reagoval žadatel odvoláním. Nadřízený orgán (vedoucí Kanceláře) v tomto případě prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. Na ostatní případy odmítnutí poskytnutí informace žadatelé dále nereagovali.

§ 18 odst.1 písm. a)Počet podaných žádostí o poskytnutí informací19
§ 18 odst.1 písm. a)Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.4
§ 18 odst.1 písm. b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí1
§ 18 odst.1 písm. c)Opis podstatných částí každého rozsudku soudu0
§ 18 odst. 1 písm. d)Výčet poskytnutých výhradních licencí0
§ 18 odst. 1 písm. e)Počet stížností podaných podle § 16a zákona0
§ 18 odst. 1 písm. f)Další informace vztahující se k uplatňování zákona0