Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím

Kancelář veřejného ochránce práv, která je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obdržela a vyřídila v roce 2008 celkem 10 žádostí o poskytnutí informace. Všechny byly doručeny písemně či elektronickou poštou

sedmi případech byla informace poskytnuta (převažovaly dotazy na zákonné vymezení působnosti ochránce, žádosti o výpisy z evidence došlých podání, dotazy na zobecněné výsledky šetření ochránce atp.). Vyžádané informace byly podány v požadovaném rozsahu, úplně a ve lhůtě stanovené zákonem, ze strany žadatelů nebyl podán žádný opravný prostředek

Ve třech případech nebyla informace poskytnuta (tzn. žádost byla odmítnuta s odkazem na dodržování právních předpisů). Vždy šlo o žádosti o nahlédnutí či poskytnutí spisové dokumentace vedené k jednotlivým šetřením veřejného ochránce práv. 

V prvém z těchto případů byla podána stížnost podle ust. § 16a zákona a po potvrzujícím rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze strany nadřízeného orgánu byla ze strany žadatele o informaci podána správní žaloba, kterou následně odmítl Krajský soud v Brně (Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 29 Ca 125/2008-24). Soud ve svém usnesení mimo jiné uvedl: „(…) Podle krajského soudu v dané věci žaloba postrádá vylíčení jakýchkoli individualizovaných skutkových okolností, pro které považuje žalobce napadené rozhodnutí za nezákonné, resp. nicotné. Žalobce v žalobě provedl výčet právních předpisů, s nimiž je napadené rozhodnutí podle jeho názoru v rozporu, neuvedl však z jakých konkrétních skutkových důvodů tento rozpor shledává. Soud má proto vzhledem ke shora citované judikatuře Nejvyššího správního soudu, s níž se ztotožňuje, za to, že žaloba neobsahuje řádný žalobní bod, přičemž tento nedostatek je nedostatkem neodstranitelným.(...) V souvislosti s tímto soudním řízením nevznikly Kanceláři žádné náklady. 

Na druhý případ odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nahlédnutím do spisové dokumentace reagoval žadatel odvoláním. Nadřízený orgán (vedoucí Kanceláře) v tomto případě prvoinstanční rozhodnutí potvrdil

Na třetí případ odmítnutí poskytnutí informace žadatel dále nereagoval.