Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kancelář veřejného ochránce práv obdržela v roce 2007 celkem 2 žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Obě byly doručeny písemně. V jednom případě byla požadována informace týkající se celkového rozpočtu Kanceláře, druhá žádost se činnosti Kanceláře netýkala. Vyžádané informace byly podány v požadovaném rozsahu, úplně a ve lhůtě stanovené zákonem, ze strany žadatelů nebyl žádný opravný prostředek podán.

§ 18 odst.1 písm. a)Počet podaných žádostí o poskytnutí informací2
§ 18 odst.1 písm. a)Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.0
§ 18 odst.1 písm. b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
§ 18 odst.1 písm. c)Opis podstatných částí každého rozsudku soudu0
§ 18 odst. 1 písm. d)Výčet poskytnutých výhradních licencí0
§ 18 odst. 1 písm. e)Počet stížností podaných podle § 16a zákona0
§ 18 odst. 1 písm. f)Další informace vztahující se k uplatňování zákona0