Elektronický ZPRAVODAJ5/2016

Tématem číslo jedna byla v uplynulém měsíci ochrana práv dětí. Z analýzy podnětů směřujících proti činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí v posledních dvou letech vyplynulo, že v polovině případů, které ochránkyně šetřila, došlo k pochybení úřadů. Statistiky posledních dvou let také ukazují, že přibývá případů, kdy se na ochránkyni obracejí přímo děti. Alespoň v rámci své působnosti se proto ochránkyně snaží nahradit chybějícího dětského ombudsmana. Dětí a náctiletých se týkají i závažné nedostatky zjištěné ve výchovném ústavu v Chrastavě. V tomto čísle zpravodaje však najdete i další témata, např. přijímání dokumentů zaslaných úřadu prostřednictvím datové schránky, problémy vzniklé nesplněním informační povinnosti vůči zdravotní pojišťovně nebo otázky pohřbívání na starých hřbitovech.

OSPODy v práci s rodinami chybují, ale snaží se chyby napravovat

Za poslední dva roky obdržela ochránkyně téměř 500 podnětů proti činnosti OSPOD. V polovině šetřených případů zjistila pochybení, ale úřad vždy chybu uznal a hned se snažil ji napravit. Nejčastějším nedostatkem bývá nečinnost úřadu, zanedbání práce s rodinou, nevyčerpání všech možností před odebráním dítěte z rodiny a někdy i překračování pravomocí.. ....Více >>

Děti stále častěji vyhledávají pomoc ombudsmanky

Ombudsmanka se v rámci své působnosti snaží částečně nahradit chybějícího dětského ombudsmana. Stále víc dětí ji totiž žádá o pomoc, a to i s velmi "dospělými" problémy. Nejčastěji jde potíže v rodinách, kdy děti trpí dlouhodobými spory rodičů a soudními řízeními. Stejně často ale děti řeší i finanční problémy, dluhy a exekuce - nejen své, ale i svých rodičů  ... Více >>  

Problémy a chyby se v Chrastavě 10 let neřešily

Tři ombudsmani provedli v průběhu 10 let ve výchovném ústavu v Chrastavě neohlášené systematické návštěvy a vždy upozorňovali na stejné nedostatky. Za deset let došlo jen k minimálním změnám k lepšímu, situace se naopak v mnoha ohledech zhoršila a přizvaní odborníci varovali před možnou eskalací problémů a konfliktů. ... Více >>

Autenticita datové schránky elektronického podpisu je stejná

Dokumentu s elektronickým podpisem má stejnou váhu jako dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky. Obě formy totiž zajišťují stejnou autenticitu, u obou není sporu o tom, kdo daný úkon činí. Jestliže tedy úřad vyžaduje plnou moc s elektronickým podpisem, měl by přijmout i plnou moc zaslanou datovou schránkou. .... Více >> 

Senát ocenil výroční zprávu ochránkyně

Senát příznivě přijal výroční zprávu ochránkyně za rok 2015. Ocenil její obsahovou bohatost, přehlednost a srozumitelnost. Podle senátorů zpráva ilustruje šíři činnosti ochránkyně a také její úspěšnost při řešení individuálních případů i legislativních doporučení. ....Více >>   

Studenti mohou žádat o přezkum své maturitní zkoušky

Jestliže je student přesvědčen, že chybu u maturitní zkoušky neudělal, ale že bylo chybné zadání, vyhodnocení nebo průběh zkoušky, může se obrátit na krajský úřad nebo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s žádostí o přezkum. ... Více >> 

Je možné znovu pohřbívat na již neužívaném hřbitově?

Nejen občané se čas od času ptají, jestli mohou být pohřbeni na hřbitově, na kterém už nepohřbívá, ale například se tam nachází jejich rodinná hrobka. Na podmínky, za jakých je možné obnovit starý hřbitov, se ptají i zástupci obcí, pokud se setkají s takovým přáním. Rozhodnutí je čistě na zastupitelstvu obce. ... Více >>

Změnu životní situace, je třeba hlásit zdravotní pojišťovně

Každý rok řešíme cca 100 stížností týkajících se dluhu na zdravotním pojištění. Příčinou dluhů je přitom nesplnění informační povinnosti pojištěnce, kteří neoznámí pojišťovně, že jsou například evidováni na úřadu práce, na rodičovské dovolené apod. Pojišťovna neví, že má za pojištěnce platit stát, a začne u něj evidovat dluh. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.