Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Výzkum

Výzkum

Výzkum

Jedním z pilířů činnosti veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení je informovat širokou veřejnost o problematice diskriminace. Kromě doporučení je v tomto směru stěžejní aktivitou ochránce také provádění výzkumu týkajícího se otázek souvisejících s problematikou diskriminace.

 Rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech 2015-2019 (2020) (1.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

Výzkum mapuje rozhodování českých soudů o sporech s námitkou diskriminace v letech 2015 až 2019. Podrobněji se věnuje dokazování v antidiskriminačních sporech, náhradě nemajetkové újmy a tomu, jak soudy ve svém rozhodování reflektují závěry veřejného ochránce práv. Samostatné kapitoly analyzují antidiskriminační judikaturu v oblasti zaměstnání, zdravotní péče, vzdělávání, zboží a služeb a bydlení.

 Vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením (2020) (693.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Výzkum mapuje postup obcí při zřizování individuálního vyhrazeného parkoviště pro osoby se zdravotním postižením.

Obecní bydlení z pohledu práva na rovné zacházení a role obcí při řešení bytové nouze (2020)

Cílem výzkumu bylo získat ucelenější přehled o stavu obecního bydlení, zejména pak o pravidlech obcí pro přidělování obecních bytů a jejich vyhodnocení z pohledu práva na rovné zacházení.

Nenávistné projevy na internetu a rozhodování českých soudů (2020)

Výzkum popisuje a analyzuje rozhodovací činnost okresních a krajských soudů ve věcech týkajících se nenávistných projevů na internetu

Výzkum Být LGBT+ v Česku (2019) + shrnutí výzkumu (factsheet)

Zkušenosti LGBT+ lidí s předsudky, diskriminací, obtěžováním a násilím z nenávisti. 

Poskytování zubní péče lidem s mentálním postižením a poruchami autistického spektra (2018)

Regionální rozložení pracovišť poskytujících konzervačně-chirurgické ošetření chrupu v celkové anestezii je nerovnoměrné, v některých krajích zcela chybí. Průměrná čekací doba na ošetření chrupu v celkové anestezii je od čtyř měsíců, až po rok a půl u dětí na Moravě. Sami lékaři považují čekací doby za nepřijatelné z medicínského hlediska.

Výzkum ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí (2018)

Výzkum se zaměřil na analýzu příčin, projevů a možných řešení odděleného (segregovaného) vzdělávání romských a neromských dětí. Na základě jeho výsledků veřejná ochránkyně práv připravila sérii doporučení jednotlivým aktérům, kteří mohou zlepšit situaci romských dětí v českém vzdělávacím systému.

Výzkum slaďování pracovního, osobního a rodinného života na ministerstvech ČR (2017)

Slaďovací opatření přinášejí všem – ženám i mužům - možnost, jak rovnoměrněji sdílet péči o rodinu a flexibilně kombinovat rodinný a pracovní život. Výzkum mapuje slaďování na vybraných ústředních orgánech státní správy.

Výzkum uzavírání registrovaného partnerství v České republice (2016)

Ze závěrů výzkumu vyplývá, že většina registrujících matričních úřadů nečiní rozdíl mezi podmínkami pro uzavření manželství a vstup do registrovaného partnerství. V současnosti pouze tři ze čtrnácti registrujících matričních úřadů uplatňují méně příznivé podmínky pro vstup do registrovaného partnerství než pro uzavření manželství.

Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti (2015)

Jak často se obyvatelé České republiky potýkají s diskriminací, v jakých oblastech a z jakých důvodů k ní nejčastěji dochází? Kam se obracejí pro pomoc a co všechno jim brání v přístupu ke spravedlnosti? Jak o stížnostech na diskriminaci doposud rozhodovaly soudy a správní orgány? Co je třeba zlepšit, aby se lidé mohli lépe domoci svých zaručených práv? I na tyto otázky hledal odpověď výzkum veřejné ochránkyně práv v rámci projektu Společně k dobré správě. Stručné shrnutí naleznete  zde (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument).

 Výzkum dostupnosti finančních služeb pro seniory (2013) (712.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Výzkum vůbec poprvé v České republice soustavněji zmapoval dostupnost produktů a služeb finančních institucí (banky, pojišťovny atd.) seniorům, tedy jejich možnou diskriminaci z důvodu věku. Výzkum probíhal jednak formou anonymního dotazníkového šetření, ale také metodou situačního testování s herci, kteří ve vybraných institucích v praxi ověřovali poskytování určitých produktů seniorům. Stručné shrnutí si můžete stáhnout  zde (2.8 MB, Adobe Acrobat dokument).

 Výzkum etnického složení žáků bývalých zvláštních škol (6. 6. 2012) (363 kB, Adobe Acrobat dokument)

Z výzkumu provedeného v 67 náhodně vybraných bývalých zvláštních školách vyplývá, že romské děti tvoří 32, resp. 35 % žáků. Srovnáme-li toto číslo s podílem Romů v celkové populaci ČR, je zřetelně vidět, že nepřímá diskriminace v přístupu ke vzdělání pokračuje. Metoda výzkumu a jeho výsledky jsou blíže popsány  zde (701 kB, Adobe Acrobat dokument).

 Výzkum ochránce k projevům diskriminace v pracovní inzerci (15. 6. 2011) (765.7 kB, Adobe Acrobat dokument) (765.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Výzkum ukázal, že výskyt diskriminace v pracovní inzerci není v České republice ojedinělým jevem: více než 16 % analyzovaných inzerátů obsahovalo jeden nebo více diskriminačních požadavků na uchazeče. Inzeráty byly nejčastěji diskriminační z důvodu věku a pohlaví.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv