Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Právní předpisy > Právní předpisy České republiky

Právní předpisy

Právní předpisy České republiky

 •  Listina základních práv a svobod (216.7 kB, Adobe Acrobat dokument)
 •  Antidiskriminační zákon (239.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
 •  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin (228.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 •  Zákoník práce (196.5 kB, Adobe Acrobat dokument): zakotvení povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích (§ 16 a § 17)
 •  Zákon o zaměstnanosti (187.7 kB, Adobe Acrobat dokument): zakotvení rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání (§ 4)
 •  Zákon o ochraně spotřebitele (201.7 kB, Adobe Acrobat dokument): veřejnoprávní zákaz diskriminace spotřebitele (§ 6); dohled nad ochranou spotřebitele včetně zákazu spotřebitele (§ 23)
 •  Zákon o státní službě (202.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 •  Zákon o vojácích z povolání (235.3 kB, Adobe Acrobat dokument): povinnost služebních orgánů zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi uchazeči o povolání do služebního poměru a se všemi vojáky při vytváření podmínek výkonu služby (§ 2 odst. 3); povinnost informovat o opatřeních zajišťujících rovné zacházení (§ 4 odst. 4)
 •  Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (263 kB, Adobe Acrobat dokument): zákaz diskriminace při přijímání do služebního poměru (§ 16 odst. 4); zákaz přímé a nepřímé diskriminace ve služebním poměru včetně obtěžování (§ 77)
 •  Školský zákon (218.4 kB, Adobe Acrobat dokument): zásada rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace (§ 2 odst. 1 písm. a))
 •  Knihovní zákon (233.4 kB, Adobe Acrobat dokument): rovný přístup k veřejným knihovnickým a informačním službám (§ 2 písm. a)); povinnost provozovatele knihovny zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám (§ 4 odst. 6)
 •  Občanský soudní řád (233.3 kB, Adobe Acrobat dokument): přenesení důkazního břemene ve sporech o diskriminaci (§ 133a)
 •  Zákon o některých přestupcích (182.3 kB, Adobe Acrobat dokument): skutková podstata přestupku způsobení újmy pro příslušnost k národnostní menšině, etnický původ, rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav nebo stav manželský nebo rodinný (§ 49 odst. 1 písm. e))
 •  Trestní zákoník (188 kB, Adobe Acrobat dokument): trestný čin podněcování nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356); trestný čin apartheidu, segregace nebo diskriminace (§ 401 odst. 1 písm. f)); trestný čin apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402); trestný čin perzekuce obyvatelstva v době ozbrojeného konfliktu (§ 413)
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv