Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Doporučení

Doporučení

Doporučení

Jedním z pilířů činnosti veřejného ochránce práv jako tělesa pro rovné zacházení je informovat širokou veřejnost o problematice diskriminace. K tomuto účelu slouží doporučení ochránce, která se vyjadřují ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, jak se takového jednání vyvarovat.

Doporučení ochránce ve věci doložek mlčenlivosti k výši odměn (2020)

Doporučení vzniklo v návaznosti na podněty s námitkou diskriminace v odměňování a současně na fakt, že se řada zaměstnanců nedozví, že se jich nerovnost v odměňování týká, kvůli různě ukládané povinnosti mlčenlivosti. Za oprávněný nelze podle ochránce považovat zájem zaměstnavatele na zachování mlčenlivosti, pokud je tato povinnost stanovena absolutně (zaměstnanec nesmí výši své mzdy sdělit nikomu) nebo je tato povinnost stanovena vůči ostatním zaměstnancům zaměstnavatele.

Doporučení ochránkyně k nenávistným projevům na internetu (2020)

V poslední době se často v internetových diskusích či na sociálních sítích setkáváme s útočnými slovními projevy podněcujícími či podporujícími nenávist vůči různým skupinám obyvatel. Ochránkyně se na tento nebezpečný fenomén blíže zaměřila a jako završení svých aktivit sestavila deset doporučení určených převážně státním orgánům, která mají za cíl se s nenávistnými projevy vypořádávat a předcházet jim. 

Doporučení ochránkyně k zastupování oběti diskriminace (2019)

Doporučení určené advokátům a advokátkám, kteří zastupují oběti diskriminace, sice nemůže být vyčerpávajícím návodem, jak oběti diskriminace zastupovat, ale představuje první krok k efektivní pomoci. Radí advokátům a advokátkám, jak s obětí diskriminace komunikovat, jak připravovat argumentaci apod.

 Doporučení ochránkyně k povinnému předškolnímu vzdělávání (2019) (248.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Téměř tři procenta pětiletých dětí neplní povinné předškolní vzdělávání. Doporučení ochránkyně proto obsahuje praktický návod, jak o povinnosti předškolního vzdělávání efektivně informovat a jak překonávat bariéry v přístupu těchto dětí k předškolnímu vzdělávání. Klíčem je efektivní distribuce srozumitelného informačního letáku, terénní práce a vhodná komunikace s rodiči dětí.

Doporučení pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby (2018)

V oblasti slaďování existuje na ministerstvech určitý standard opatření, která umožňují kombinaci pracovních a mimopracovních závazků zaměstnanců a zaměstnankyň. Ministerstva využívají často jen některé z využitelných flexibilních forem práce a stejně tak v poskytování dalších benefitů jsou významné rozdíly.

Doporučení ochránkyně ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí (2018)

V doporučení se analyzují příčiny, projevy a možná řešení odděleného (segregovaného) vzdělávání romských a neromských dětí. Série doporučení má za cíl zlepšit situaci romských dětí v českém vzdělávacím systému.

Doporučení ochránkyně k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání (2018)

Příloha: Diagram - proces rozhodování o přijetí dítěte (pomůcka pro ředitelky a ředitele MŠ)

Ochránkyně formulovala doporučení, které vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě nichž ředitelky a ředitelé mateřských škol rozhodují o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů mateřských škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou. Část doporučení se rovněž věnuje povinnému očkování.

Doporučení ochránkyně k rovnému přístupu k povinné školní docházce (28. 2. 2017) 

Příloha:  Proces rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pomůcka pro ředitelky a ředitele ZŠ) (75 kB, Adobe Acrobat dokument)

V reakci na podněty a dotazy rodičů, ředitelky a ředitelé škol i představitelů samospráv formulovala ochránkyně doporučení, které vyhodnocuje nejčastěji používaná kritéria, na základě nichž ředitelky a ředitelé škol rozhodují o přijetí k základnímu vzdělávání. Nedílnou součástí doporučení je i bližší pohled na procesní postup ředitelek a ředitelů škol při samotném rozhodování o tom, které dítě přijmou či odmítnou.

 Doporučení ochránce ke zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích (21. 5. 2012) (406.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Obec by měla se zřízením vyhrazeného parkování pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud postižený nemůže využít jiné, srovnatelné řešení. Pokud obec odmítne vyhrazené parkování zřídit, aniž nabídne srovnatelnou alternativu, dopouští se diskriminace.    

 Doporučení ochránce k cenovému rozlišování (13. 9. 2011) (330.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Cenové rozlišování je s ohledem na jeho ekonomický přínos při vytváření celkového blahobytu v zásadě dovolené, nesmí však zasahovat do důstojnosti jednotlivců. Doplňující stanovisko s příklady a analýzou podle jednotlivých diskriminačních důvodů -  zde (363.5 kB, Adobe Acrobat dokument).

 Doporučení ochránce k požadavku výpisu z rejstříku trestů jako kritéria pro přijetí do zaměstnání (22. 4. 2011) (184.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyžadování výpisu po všech uchazečích o jakoukoli práci může být zásahem do důstojnosti, která je zaručena čl. 1 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Odmítnutí v minulosti odsouzeného uchazeče o práci, které nesouvisí ani s jeho schopnostmi či kvalifikací, ani s okolnostmi jeho trestné činnosti (např. míra zavinění), může založit sekundární stigmatizaci odsouzených osob.

 Doporučení ochránce pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor (10. 8. 2010) (478.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Psi speciálně vycvičení pro doprovod osob se zdravotním postižením, kteří slouží jako pomůcka ke kompenzaci zdravotního postižení, by měli mít zajištěný přístup do veřejných prostor. Je to nutné pro realizaci práva nebýt diskriminován, jakož i dalších práv osob se zdravotním postižením.

 Doporučení ochránce k naplňování práva na rovné zacházení s cizinci (21.7.2010) (284.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Doporučení analyzuje některé právní vztahy, kdy se cizinec, občan třetí země, dostává do nerovného postavení ve srovnání s občanem České republiky či občanem členského státu Evropské unie, ačkoliv ne vždy se tato nerovnost jeví jako oprávněná či opodstatněná. Konkrétně se jedná o vztahy v oblasti zdravotního pojištění, vzdělávání, volebního práva a sdružování.

 Doporučení ochránce k naplňování práva na rovné zacházení s žadateli o pronájem obecního bytu (9.3.2010) (341.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Doporučení poskytuje orientaci ve způsobu, jakým se antidiskriminační zákon promítá do nakládání s bytovým fondem v majetku obcí. Obsahuje rozbor řady konkrétních situací a případů, které názorně ilustrují použití antidiskriminačního zákona a umožní obcím postupovat tak, aby se nevystavovaly možným negativním důsledkům nerovného zacházení.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv