Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2017 > Nejnovější index genderové rovnosti ukazuje, že nerovnost stále přetrvává

Aktuality z diskriminace

Nejnovější index genderové rovnosti ukazuje, že nerovnost stále přetrvává

29. listopadu 2017

Aktuální Gender Equality Index 2017 ukazuje pokrok, avšak změny postupují velmi pomalu.

Evropský institut pro genderovou rovnost EIGE (European Institute for Gender Equality) vydal zprávu Gender Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005-2015, která zachycuje vývoj genderové rovnosti ve státech Evropské unie v letech 2005 až 2015.

Index genderové rovnosti (Gender Equality Index) je nástroj, který měří pokrok v oblasti genderové rovnosti, a to v šesti hlavních kategoriích: práce, zdraví, čas, finance, znalosti a moc. Vedle toho sleduje i dvě vedlejší oblasti: násilí na ženách a prolínající se nerovnosti. Cílem je zviditelnit oblasti, které je nutné zlepšit.

Nejnovější výsledky ukazují, jak si státy EU v genderové rovnosti aktuálně stojí. Celkově si státy EU v bodovém skóre oproti předchozímu hodnocení polepšily. Za deset let se ovšem dosáhlo zlepšení o pouhé čtyři body, a to na současnou hodnotu 66,2 bodů (kdy maximum je 100 bodů znamenající úplnou rovnost). Zpráva ukazuje, že k pokroku sice ve všech sledovaných oblastech dochází, ale děje se tak velmi pomalu. Mezi jednotlivými členskými státy jsou v dosahování genderové rovnosti velké rozdíly. Ve sledovaném desetiletém období v hodnocení nejlépe dopadlo Švédsko a Dánsko, nejhůře pak Řecko. Největší zlepšení oproti minulému hodnocení zaznamenala Itálie.

Největší nárůst genderové rovnosti byl celkově zjištěn v oblasti politického a ekonomického rozhodování, především pak v soukromém sektoru. Index v této oblasti stoupl o téměř deset bodů (na hodnotu 48,5), stále se ovšem jedná o jedno z nejnižších čísel. Zpráva také poprvé přináší ucelenější přehled o rozložení moci. Kromě ekonomického a politického rozhodování ukazuje index rozložení moci v oblasti výzkumu, sportu a médií. Přestože ženy tvoří dvě třetiny absolventek žurnalistiky, vrcholné posty jsou obsazovány většinou muži. V řídicích pozicích v médiích tvoří ženy 22 %, v oblasti financování výzkumu 27 % a ve vrcholných pozicích ve sportovních federací jsou zastoupeny pouhými 14 %. Přetrvávající nerovnoměrné zastoupení žen a mužů v této oblasti vypovídá podle zprávy o značném deficitu v demokratické správě.

Oblast využívání času ze strany mužů a žen je jedinou ze sledovaných oblastí, kde došlo naopak k nárůstu nerovností. Zatímco domácí práce vykonává většina žen (79 %), u mužů je to pouze každý třetí (34 %). Jsou to rovněž ženy, kdo tráví více času péčí o rodinné příslušníky (38 % času), u žen-migrantek to je dokonce více (46 %). Muži mají naproti tomu více času na sport, kulturu či jiné záliby.

Zpráva také poprvé uvádí rozdíly mezi různými skupinami žen a mužů s ohledem na jejich věk, vzdělání, zemi původu, složení rodiny a rodičovství či zdravotní postižení. Například ženy s nízkou kvalifikací jsou na pracovním trhu zastoupeny ze 17 % oproti mužům s nízkou kvalifikací (34%), 6 milionů žen s nižším vzděláním nebylo nikdy zaměstnáno ve srovnání s 2 miliony mužů se stejným vzděláním. Ekonomicky neaktivní ženy se zdravotním postižením tvoří 45 %, muži ve stejné kategorii tvoři 35 %. Rovněž migrantky a migranti jsou více ohroženi chudobou než ženy a muži narození v Evropské unii.

Pro tyto skupiny mužů a žen jsou segregace pracovního trhu, neúčast na pracovním trhu, nízká ekonomická aktivita či přímá a nepřímá diskriminace jedny z hlavních důvodů většího ohrožení chudobou a sociálním vyloučením. Výsledky indexu tak upozorňují na nutnost začlenění komplexního přístupu při tvorbě politik zacíleného na odlišné zkušenosti se znevýhodněním a diskriminací.

Více podrobností zde:

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-main-findings 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv