Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2015 > Nemožnost párů stejného pohlaví uzavřít v Itálii právem uznaný svazek je porušením Evropské úmluvy o lidských právech

Aktuality z diskriminace

Nemožnost párů stejného pohlaví uzavřít v Itálii právem uznaný svazek je porušením Evropské úmluvy o lidských právech

17. srpna 2015

Šest občanů Itálie se obrátilo na Evropský soud pro lidská práva ve věci porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, protože jim stát neumožňoval žádnou právem uznanou formu partnerství, ať už registrované partnerství či manželství. Namítali jak porušení práva na respektování soukromého a rodinného života (čl. 8), tak práva uzavřít manželství (čl. 12) a také diskriminaci vyplývající z těchto porušení.

Evropský soud pro lidská práva ve svých předchozích rozhodnutích v obdobných stížnostech ponechával členským státům určitou míru uvážení, v rámci níž měly státy rozhodovat o tom, jak upraví otázku právního uznání svazků osob stejného pohlaví. Základním argumentem tu byl fakt, že mezi evropskými státy zatím nepanuje shoda na tom, jaká práva by měla být těmto svazkům přiznána. Zároveň však Výbor ministrů Rady Evropy spolu s dalšími orgány dlouhodobě vyzýval v souladu se společenským vývojem k uzákonění některé z forem soužití osob stejného pohlaví.

Právě ke společenskému vývoji, kdy zejména v posledním desetiletí posiluje shoda členských států na uznání právního postavení těchto osob, přihlédl z podstatné části soud ve svém rozsudku ze dne 21. července 2015 ve věci Oliari a další vs. Itálie. Dospěl k závěru, že stojí-li proti sobě zájem homosexuálních párů na uznání jejich práv a společenský zájem na ochraně veřejného pořádku či morálky, vytváří právní uznání svazku osob stejného pohlaví především vzájemná práva mezi těmito dvěma osobami, nikoliv zásah do práv druhých, a práva těchto osob tak musí převážit. Evropský soud pro lidská práva tedy došel k závěru, že v daném případě, kdy Itálie neumožňuje ani registrované partnerství, ani manželství osob stejného pohlaví, došlo k porušení článku 8 Úmluvy, který zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života.

Rozsudek ESLP v anglickém jazyce je dostupný zde .

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv