Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2012 > Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že pouze dočasná povaha práce nemůže být objektivním důvodem ospravedlňujícím nerovné zacházení zaměstnanců ve veřejné správě

Aktuality z diskriminace

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že pouze dočasná povaha práce nemůže být objektivním důvodem ospravedlňujícím nerovné zacházení zaměstnanců ve veřejné správě

2. listopadu 2012

Pět zaměstnankyň italského Národního úřadu pro hospodářskou soutěž se obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie, aby se vyjádřil k souladu italské legislativy s evropskou právní úpravou.

Navrhovatelky pracovaly na italském úřadě na základě pracovní smlouvy na dobu určitou. Pracovní místa ve veřejné správě jsou podle italské ústavy obsazována na základě výběrového řízení. Zaměstnanci, kteří byli přijati na dobu určitou, musí v Itálii procházet procesem stabilizace, který se provádí absolvováním výběrových zkoušek. Poté získává osoba status úředníka, který je jiný než status „zaměstnance ve veřejné správě“. Počet let odpracovaných v rámci činnosti na dobu určitou představuje podle italského práva legitimní důvod pro založení pracovního poměru na dobu neurčitou, a to odchylně od pravidla otevřeného výběrového řízení na pozici stálého zaměstnance veřejné správy. K automatické přeměně na dobu neurčitou ve veřejném sektoru nemůže dojít. Italský úřad období odpracované na základě smlouvy na dobu určitou nezapočítával do doby odpracovaných let, protože nechtěl znevýhodnit stálé zaměstnance, kteří byli přijati na dobu neurčitou na základě otevřeného výběrového řízení, kteří by jinak museli být propuštěni z důvodu kratší doby odpracovaných let.

Podle evropského práva musí být kritéria počtu odpracovaných let týkajících se určitých pracovních podmínek stejná pro zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou i pro zaměstnance v pracovním poměru na dobu neurčitou, ledaže by rozdílná kritéria byla ospravedlněna objektivními důvody.

Soudní dvůr Evropské unie proto srovnával povahu práce, podmínky vzdělání a pracovní podmínky obou skupin zaměstnanců a dospěl k závěru, že žádné věcné rozdíly nebyly dány a že navrhovatelky se nacházejí ve srovnatelné situaci jako kariérní úředníci. Jejich činnost se po stabilizaci nezměnila. Ani okolnost, že dané osoby neprošly výběrovým řízení, nepovažuje soud za opodstatňující odlišné zacházení.

Proto dne 18. října 2012 soud rozhodl, že pouhá skutečnost, že zaměstnanec v pracovním poměru v uvedeném období pracoval na základě pracovní smlouvy na dobu určitou, není objektivním důvodem ospravedlňujícím rozdílné zacházení. Právní úprava, která neumožňuje zohlednit dobu služby zaměstnance ve veřejné správě v pracovním poměru na dobu určitou pro účely stanovení počtu odpracovaných let, kdy je současně přijímán jako kariérní úředník na dobu neurčitou v rámci procesu stabilizace, není ve shodě s evropskou úpravou a v ní zakotveným zákazem diskriminace pracovních poměrů na dobu určitou.

Více informací naleznete také zde :

Úplné znění rozsudku Soudního dvora Evropské unie se nachází zde :

Tisková zpráva v anglickém jazyce je k dispozici zde :

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv