Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2012 > Bulharské equality body má povahu soudního orgánu, říká generální advokátka Soudního dvora EU

Aktuality z diskriminace

Bulharské equality body má povahu soudního orgánu, říká generální advokátka Soudního dvora EU

24. října 2012

Bulharská Komise pro ochranu před diskriminací se obrátila na Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce v případě nepřímé diskriminace z důvodu etnicity.

Na Bulharské těleso rovnosti – Komisi pro ochranu před diskriminací – se obrátil se stížnosti Hariev Valeri Belov žijící v bulharském městě Montana, resp. v jedné ze dvou částí tohoto města, kde žije převážně obyvatelstvo romského původu. Poskytovatel elektrické energie umístil v letech 1998 a 1999 elektroměry na sloupy elektrického vedení ve výšce 7 metrů, a to v obou romských městských částech Montany. Mimo území těchto městských částí jsou přitom elektroměry umístěny ve výšce maximálně do 1,70 metru (nejčastěji v bytech a na budovách spotřebitelů). Aby i spotřebitelé romských městských částí měli možnost provést vizuální kontrolu elektroměrů, zavázal se poskytovatel zajistit do tří dnů na písemnou žádost spotřebitele speciální vozidlo se zvedací plošinou, nebo za úplatu umístit kontrolní elektroměr do bytu spotřebitele. Jiná možnost vizuální kontroly v těchto městských částech pro spotřebitele neexistuje. H. V. Belov se na Komisi obrátil s námitkou, že je umístěním elektroměrů do výšky 7 metrů diskriminován na základě svého etnického původu.

Komise požádala Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce ve smyslu ustanovení čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dne 20. září 2012 vydala své stanovisko ve věci Hariev Valeri Belov, C-394/11 generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Juliane Kokott. Generální advokátka se v prvé řadě zabývala přípustností žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce. Dle ustanovení čl. 267 Smlouvy se totiž na Soudní dvůr Evropské unie může obrátit soud, pokud považuje rozhodnutí o předběžné otázce za nezbytné k vynesení rozsudku. Generální advokátka se proto s ohledem na judikaturu Soudního dvora zabývala otázkou, zda může být komise považována za soud dle čl. 267 Smlouvy. Problematickými otázkami byla nezávislost Komise, závaznost rozhodnutí, a zda vykonává Komise soudní funkci.

Jako nejproblematičtější se ukázala otázka závaznosti rozhodnutí Komise. Poskytovatel služeb zpochybnil závaznost jurisdikce ustanovením bulharského zákona o ochraně před diskriminací, který dotčené osobě poskytuje možnost obrátit se v případě diskriminace na občanskoprávní soud. Generální advokátka s odkazem na rozsudek Soudního dvora ve věci Dorsch Consult, C‑54/96, ve kterém se Soudní dvůr musel zabývat kromě jiného pojmem závaznosti jurisdikce, uvedla, že je nutné rozlišovat mezi „závazností“ ve smyslu jediné možnosti domoci se právní ochrany a „závazností“ ve smyslu závazného rozhodnutí ukládajícího povinnosti. Rozhodující je proto, zda účastníci řízení musejí dodržet rozhodnutí vydané Komisí. Rozhodnutí Komise je přitom dle bulharského práva po nabytí právní moci závazné pro účastníky řízení, a nedodržení lze stíhat uložením pokuty. Generální advokátka se proto přiklonila ve stanovisku k závěru, že Komise představuje soud ve smyslu čl. 267 Smlouvy.

Po té, co byla vyřešena otázka přípustnosti, zabývala se generální advokátka meritem věci. Projednávaná situace dle jejího názoru spadá do oblasti působnosti směrnice 2000/43/ES. Navrhla proto, aby Soudní dvůr rozhodl tak, že jsou-li spotřebitelům obvykle poskytnuty bezplatné elektroměry, které jsou přístupné vizuální kontrole, zatímco v oblastech obydlených převážně osobami příslušejícími romské populaci jsou takové elektroměry připevněny na sloupech elektrického vedení v nepřístupné výšce 7 metrů, vzniká domněnka nepřímé diskriminace na základě etnického původu ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) ve spojení s čl. 8 odst. 1 směrnice 2000/43. Opatření však může být odůvodněno, pokud přispívá k zamezení podvodům a zneužitím, jakož i k zabezpečení kvality dodávek elektřiny v zájmu všech spotřebitelů pokud:

  • s hospodářsky přiměřenými náklady nemohlo být využito jiných stejně vhodných opatření k dosažení těchto cílů, která by měla méně nepříznivý vliv na obyvatelstvo v dotčených městských částech,
  • a nevede-li přijaté opatření k nadměrnému obtěžování obyvatel dotčených městských částí, přičemž je třeba náležitě zohlednit nebezpečí stigmatizace dané etnické skupiny, jakož i zájem spotřebitelů sledovat s pomocí pravidelných vizuálních kontrol svých elektroměrů stav své individuální spotřeby elektřiny.

Stanovisko generální advokátky nemá závazný charakter a autoritativně o předběžné otázce rozhodne až Soudní dvůr Evropské unie. Naznačuje však, jaké otázky by měly být řešeny i Soudním dvorem. Přestože pravomoc veřejného ochránce práv je jiná, než v případě bulharské Komise pro ochranu před diskriminací, bude ochránce případ i nadále sledovat.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv