Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Další aktivity > Archiv vzdělávacích akcí > Rovný přístup dětí ke vzdělání

Rovný přístup dětí ke vzdělání

20. 09. 2012

Pozvánka v PDF ke stažení

Panelolvá diskuze navazuje na výsledky výzkumu etnického složení žáků bývalých zvláštních škol. Umožní odborníkům, aby v diskuzi hledali odpovědi na otázku, co může stát a samospráva udělat pro změnu stávající situace.

Petr Fiala

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Monika Šimůnková

zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Pavel Varvařovský

veřejný ochránce práv

si Vás dovolují pozvat na panelovou diskuzi

Rovný přístup dětí ke vzdělání,

která se uskuteční dne 20. září 2012 v Lichtenštejnském paláci v Praze

Začátek akce: 9.30

Právo na vzdělání je základní lidské právo. Je zaručeno každému dítěti bez ohledu na jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, víru a náboženství, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, rod a zdravotní stav. Vzdělání dává každému dítěti možnost rozvíjet své schopnosti a vlohy, předurčuje jeho životní dráhu a umožňuje prožít plnohodnotný život.

Každé dítě je jedinečná lidská bytost a může mít rozličné potřeby. Škola by měla vytvářet prostředí, které vnímá různé potřeby dítěte, pojmenuje překážky v jeho vzdělávací dráze, poskytne mu náležitou podporu a především přijme jeho jinakost. Je taková i česká škola? Je kritika českého vzdělávacího systému ze strany mezinárodních a vnitrostátních institucí opodstatněná? Co může udělat stát a samospráva pro změnu stávající situace? A co může udělat každý z nás proto, aby naše děti nebyly diskriminovány v přístupu ke vzdělání? Na tyto a jiné otázky se pokusí odpovědět účastníci panelové diskuze, která propojí osoby z různých oblastí lidského poznání.

Rámcový program panelové diskuze

9.00 – 9.30 Prezence účastníků

9.30 – 10.00 Zahájení panelové diskuze

Mgr. Jiří Nantl, LL.M., I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv

Panel č. 1 – Segregace vs. inkluze (hodnotový rámec)

10.00 – 11.30

V odborných kruzích se již delší dobu hovoří o inkluzívním vzdělávání. Přestože některé otázky již byly v těchto debatách zodpovězeny, jak by odborníci vysvětlili širší veřejnosti výhody, limity a rizika inkluze? Lze spravedlivě obhájit vyloučení některých dětí z hlavního vzdělávacího proudu? Existuje v českém školství systémová podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? Jaké může mít inkluzívní vzdělání praktické dopady do společnosti z pohledu sociální koheze? Jsou absolventi speciálních škol vyloučeni z většinové společnosti? Vyučují pedagogické fakulty své posluchače, jak by měli vzdělávat znevýhodněné žáky? Vyplatí se společnosti investovat finanční prostředky do inkluzívních opatření? A je vůbec česká základní škola připravena na inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? Pokud nikoliv, co vše je nutné změnit?

Moderuje Jarmila Balážová, novinářka

11.30 – 11.45 přestávka na kávu

Panel č. 2 – Zařazování žáků do speciálního školství

11.45 – 13.15

Žák s postižením může být vzděláván ve speciální škole jen tehdy, odpovídá-li to jeho vzdělávacím potřebám a je-li současně prokázáno, že školské poradenské zařízení písemně doporučilo jeho vzdělávání ve speciální škole, možnost vzdělávání žáka ve speciální škole byla projednána s jeho zákonnými zástupci a tito vyslovili informovaný souhlas a ředitel speciální školy rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání podle upraveného vzdělávacího programu. Tolik slova zákonodárce. Proč jsou však v těchto školách výrazně nadreprezentováni příslušníci romského etnika? Je příčinou diagnostika užívaná v poradenských zařízeních? Jaký podíl odpovědnosti na současném stavu mají školy v hlavním vzdělávacím proudu? Proč se k žádostem o vzdělání ve speciální škole uchylují rodiče znevýhodněných žáků? Z jakého důvodu nechrání nejlepší zájem dítěte orgány sociálně právní ochrany dětí a soudy? Mělo by být konečné rozhodování o přijetí dítěte do speciální školy svěřeno jinému orgánu? Které legislativní, kontrolní a metodické nástroje by měly být neprodleně zavedeny k odstranění nepřímé diskriminace romských žáků?

Moderuje Viktor Piorecký, Agentura pro sociální začleňování

13.15 – 14.15 přestávka na oběd

Panel č. 3 - Úloha státní správy, samosprávy a ostatních subjektů při zajišťování rovného přístupu dětí ke vzdělání

14.15 – 15.45

Úkolem státu je zaručovat plné rozvíjení základních lidských práv, práva na vzdělání nevyjímaje. Budování vzdělané společnosti je navíc v zájmu každého demokratického právního státu, který chce být konkurenceschopným. Je však třeba se ptát, které legislativní, finanční či organizační aspekty brání zajištění rovného přístupu ke vzdělání na ústřední a zejména lokální úrovni? S kterými problémy se potkávají v terénu pedagogové, úředníci, politici a pracovníci nevládních organizací? Jsou zmapovány příklady dobré praxe v domácím prostředí anebo v zahraničí, které lze dát v obecné povědomí? Kde by měla exekutiva začít řešit problém segregace romských žáků nebo žáků se zdravotním postižením? Čím mohou přispět krajská a obecní zřízení? Jakým způsobem lze do projektu angažovat občanskou společnost? A jak by měl stát sledovat naplnění svých opatření za účelem zabránění diskriminačního jednání? Měl by například sbírat údaje o etnicitě či zdravotním postižení žáků?

Moderuje Marek Szilvási, European Roma Rights Centre

15.45 – 16.15 Závěrečná diskuse a ukončení panelové diskuse

Organizační pokyny a informace pro účastníky

Pozvánky na panelovou jsou adresovány jednotlivcům (zástupcům akademické obce, odborníkům z praxe) a institucím (úřadům, asociacím, sdružením, nevládním organizacím). Z kapacitních důvodů je možné přijmout registraci maximálně dvou zástupců za každou instituci. Jestliže se konference z jedné instituce účastní dvě osoby, je nutné provést registraci pro každého účastníka samostatně. 

Audiozáznam z diskuze po jednotlivých diskusních blocích:

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv