Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Sociální bydlení

24. 11. 2008 – 25. 11. 2008

Pozvánka v PDF ke stažení

Účelem pracovní konference je diskutovat a nalézt praktické a použitelné návody pro obce a města, které by jim pomohly předcházet rozšiřování a tvorbě sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním potřeby zajištění bydlení.

Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Sociální bydlení

která se koná ve dnech 24. - 25. listopadu 2008 od 13:00 h ve velkém konferenčním sále Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno

Účelem pracovní konference je diskutovat a nalézt praktické a použitelné návody pro obce a města, které by jim pomohly předcházet rozšiřování a tvorbě sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním potřeby zajištění bydlení.

V průběhu konference budou shrnuty současné nástroje státní správy a samosprávy, které k tomu mohou sloužit, včetně konkrétních případů dobré a špatné praxe.

K tomuto účelu vznikl za vzájemné spolupráce veřejného ochránce práv, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí pracovní návrh doporučení pro obce a města, který bude dán účastníkům konference k dispozici, aby se s ním mohli seznámit a diskutovat jeho obsah.

Pořadatelé vycházejí z přesvědčení, že je třeba vyvážit postavení menších obcí vůči větším obcím při řešení problému sociálně vyloučených lokalit. Je to proto, že v praxi malé obce nesou často následky sestěhovávání sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Přitom jim chybí administrativní aparát větších obcí a měst i zkušenosti s řešením takového problému. Na konferenci by se mělo dostat prostoru pro slyšení obou stran.

Příčinou hrozby vzniku a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit jsou často problémy spojené se zajištěním bydlení. Reálná možnost opustit takovou lokalitu závisí v praxi opět na schopnosti si nalézt jiné odpovídající bydlení na trhu s byty.

Zajištění důstojného bydlení je pro každého jednotlivce/pro každou rodinu výchozím předpokladem pro skutečné řešení dalších souvisejících sociálních problémů.

Jedním z výsledků konference by tak měly být náměty, jakým dílčím či komplexním způsobem doplnit stávající právní úpravu sociálního bydlení.

Konference se zúčastní zástupci obcí a měst, krajů, ústředních orgánů státní správy a nevládních organizací.

PROGRAM KONFERENCE

24. listopadu 2008

12:00 – 13:00 Registrace účastníků

13:00 – 13:30 Úvodní slovo: JUDr. Otakar Motejl, veřejný ochránce práv

13:30 – 15:20

I. TEMATICKÝ BLOK

Postupy orgánů pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory při zajištění bydlení

 • JUDr. Michaela Kepková, Ministerstvo práce a sociálních věcí „Limity současné právní úpravy příspěvku a doplatku na bydlení“
 • Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý, Kancelář veřejného ochránce práv „Definice obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení při poskytování doplatku na bydlení, příspěvku na bydlení, kasuistiky z činnosti veřejného ochránce práv“
 • Mgr. Alena Beková, Městský úřad Vsetín „Poukazování úhrad za nájemné a služby spojené s bydlením přímo na účet pronajímatele nebo dodavatele  těchto služeb, faktické překážky pro využívání institutu zvláštního příjemce v praxi“
 • Mgr. Oto Holeček, Sdružení azylových domů „Přístup klientů azylových domů k doplatku na bydlení a okamžité mimořádné pomoci při zajištění bydlení, realita návazného zajištění bydlení“
 • Diskuse

15:20 – 15:40 Přestávka na kávu

15:40 – 17:30

II. TEMATICKÝ BLOK

Sociálně-právní ochrana dětí a právo na bydlení

 • Mgr. Jiří Bureš, Magistrát města Most „Činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, komunikace s bytovými odbory obcí a měst, ochrana  práv dětí v sociálně vyloučených lokalitách“
 • Mgr. Klára Panovská, Kancelář veřejného ochránce práv „Odnímání dětí a umisťování do ústavní výchovy z bytových důvodů, kasuistiky z činnosti veřejného ochránce práv“
 • PhDr. Eva Rotreklová, TRIADA o.s. „Odnímání dětí a umisťování do ústavní výchovy z bytových důvodů, možnosti pomoci ze strany nevládních organizací“
 • Mgr. David Strupek, advokát, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva „Judikatura Evropského soudu pro lidská práva – kauza Havelka versus Česká republika“
 • Diskuse
 • Ukončení prvního dne konference, dílčí shrnutí

25. listopadu 2008

9:00 – 9:30 Úvodní slovo: Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví

9:30 – 10:30

III. TEMATICKÝ BLOK

Přístup občanů obce k obecnímu bytovému fondu

 • RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv „Úloha obcí v bytové politice“
 • Mgr. Petr Prokop, Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly „Limity výkonu dozoru nad samostatnou působností obcí, možnosti metodické pomoci“
 • Mgr. Sri Kumar Vishwanathan, Hana Žurovcová, Vzájemné soužití o.s. „Spolupráce s obcí při řešení tíživé bytové situace, případy z praxe“
 • Diskuse

10:30 – 10:50 Přestávka na kávu

10:50 – 11:50

IV. TEMATICKÝ BLOK

Programy rozvoje obcí, dotační politika, granty

 • Ministerstvo pro místní rozvoj „Informace z přípravy dotačních programů MMR využitelných pro sociální bydlení“
 • Mgr. David Oplatek, Agentura pro sociální začleňování „Sociální firma“
 • Mgr. Radek Jiránek, Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality „Programy využitelné pro zlepšení života v sociálně vyloučených lokalitách“
 • Diskuse

11:50 – 12:30

V. TEMATICKÝ BLOK

Kvalita zajištění bydlení

 • JUDr. Ivo Krýsa, KHS Středočeského kraje „Limity právní úpravy ochrany veřejného zdraví v sociálně vyloučených lokalitách – působnost KHS v ubytovacích zařízeních a v bytových domech“
 • Mgr. David Slováček, Kancelář veřejného ochránce práv „Možnosti stavebních úřadů při posuzování stavu staveb v sociálně vyloučených lokalitách, kasuistiky z činnosti veřejného ochránce práv““
 • Diskuse

12:30 – 13:30 Oběd formou rautu

13:30 – 15:15

VI. TEMATICKÝ BLOK

Praxe sociálního bydlení z bytové politiky obcí

 • Mgr. Radka Soukupová, Svaz měst a obcí, sociální komise „Přístupy měst a obcí k plnění sociální funkce v bytové politice“
 • Ing. Petr Hladík, Naděje o.s., pobočka Písek „Integrační program Naděje a zkušenosti z praxe“
 • Jan Houdek, CENTROM o. s., Ostrava „Program prostupného bydlení“
 • Zdeněk Mader, Čechy pod Kosířem, starosta „Limity malých obcí při zajištění sociálního bydlení“
 • Mgr. Zuzana Gáborová, Kancelář veřejného ochránce práv „Zajištění bydlení nebo ubytování prostřednictvím obecního bytového fondu, zohlednění sociální situace žadatele a jeho rodiny – příklady různého pojetí v pravidlech pro pronájem obecních bytů přijímaných obcemi“
 • Mgr. Sylvie Zavadilová, Magistrát města Brna „Možnosti zajištění bydlení osobám nacházejícím se v tíživé sociální situaci ve statutárním městě Brně“
 • Závěrečná diskuse, ukončení konference

Sborník z konference najdete v části Publikace – Sborníky z konferencí

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv