Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2012 > Ochránce zaslal Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti ve 3. čtvrtletí

Ochránce zaslal Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti ve 3. čtvrtletí

17. října 2012

V pravidelné čtvrtletní zprávě o činnosti, kterou ombudsman poslal Poslanecké sněmovně, informuje o trvalém růstu počtu stížností, s nimiž se na něj lidé obracejí. Ve třetím čtvrtletí obdržel o 131 stížností více než ve stejném období loňského roku. Nejčastěji se lidé v tomto období na ombudsmana obraceli s problémy v oblasti sociálního zabezpečení.

Z případů, kterými se ve třetím čtvrtletí zabýval a jejichž šetření ukončil, vybral ombudsman pět, na nichž poslancům ilustruje některé problémy ve vztahu k úřadům, s nimiž se na něj lidé obracejí. Jedná se o prokazování doby pojištění, když soud přizná náhradu mzdy za neplatně skončený pracovní poměr. Česká správa sociálního zabezpečení stěžovatelce jako dobu pojištění původně započítala jen měsíc, ve kterém jí byla poukázána souhrnná mzda za dobu, kdy trval její neplatně skončený pracovní poměr. Odmítla ji rozúčtovat na celé období trvání pracovního poměru.

Další případ se týká zjišťování identity zástupců veřejnosti v jednací síni, kdy soudce pod pohrůžkou vyvedení z jednací síně požadoval od zástupců veřejnosti jejich jména, příjmení a předložení občanského průkazu. Jestliže pro takový postup nemá soudce oporu zejména ve skutkových a právních okolnostech hlavního líčení, dopouští se nevhodného chování a nesprávného úředního postupu. Předseda soudu se následně odmítl stížností zabývat, protože soudce v mezidobí rezignoval.

Případ dokládající působnost ochránce vůči České národní bance se týkal dohledu ČNB nad směnárenskou činností. ČNB sice na základě stížnosti vykonala dohled nad směnárenským subjektem, ale neinformovala stěžovatelku o výsledcích kontroly. Vzhledem k tomu, že metodika ČNB k vyřizování stížností obsahuje povinnost informovat o výsledcích kontrol, guvernér ČNB na základě šetření ochránce připomenul zaměstnancům, aby se ohledem na transparentní informování o činnostech a postupech ČNB metodikou řídili.

Otázkou poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve vztahu k vnitřním pokynům se zabývala zástupkyně ombudsmana při řešení stížnosti občanského sdružení, které žádalo Českou správu sociálního zabezpečení o poskytnutí metodiky lékařské posudkové služby při posuzování základních životních potřeb a stupně závislosti na péči. Zástupkyně ombudsmana šetření uzavřela s tím, že za výlučně interní pokyn (ke kterému lze odepřít přístup) nelze považovat ta ustanovení, která dopadají na osoby stojící vně, v tomto případě na osoby, které jsou podle tohoto pokynu posuzovány.

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí se zástupkyně ombudsmana zabývala rolí OSPOD v případě, kdy rodič zanedbává povinnost řádné přípravy dítěte na styk s druhým rodičem. Úkolem rodiče, který dítě vychovává, je mj., aby s ohledem na zájem dítěte vytvářel příznivé podmínky pro styk dítěte s druhým rodičem. Samotná nechuť dítěte, pokud nejsou prokázány vážné důvody, nemůže být argumentem pro dlouhodobé nerealizování styku s rodičem. OSPOD má v takových případech přistoupit k uložení výchovného opatření.

V rámci dohledu nad omezováním osobní svobody provedl veřejný ochránce práv sedm systematických návštěv zařízení. Jednalo se o zařízení sociálních služeb (domov pro seniory, domovy se zvláštním režimem), policejní cely a kojenecký ústav. Dále proběhla 3 opakovaná šetření v návaznosti na dříve provedené návštěvy s cílem ověřit plnění opatření k nápravě. Ochránce v této souvislosti využil zprávy o činnosti za 3. čtvrtletí k informování poslanců o přetrvávajících nedostatcích v Dětské psychiatrické léčebně Louny, která dlouhodobě ignoruje doporučení ochránce.

V oblasti rovného zacházení a ochrany před diskriminací vydal ombudsman aktualizované doporučení k rovnému zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání a zabýval se např. případem nepřizpůsobení místa v letadle pro osobu se zdravotním postižením, neposkytnutím zdravotní péče z důvodu etnického původu nebo poskytováním slev ženám.

Část čtvrtletní zprávy pro Poslaneckou sněmovnu shrnuje legislativní doporučení a využití zvláštních oprávnění. Ochránce zde informuje o podání žaloby k ochraně veřejného zájmu proti povolení stavby fotovoltaické elektrárny v Moldavě v Krušných horách a také o poskytnutí stanoviska Ústavnímu soudu k návrhu skupiny poslanců na zrušení ustanovení zákona o zaměstnanosti a zákona o pomoci v hmotné nouzi upravujícím výkon veřejné služby jako podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti.

V závěru zprávy ochránce shrnuje své stanovisko a připomínky k novele zákona o rozpočtových pravidlech a k věcnému záměru zákona o hluku.

Zprávu o činnosti ochránce ve 3. čtvrtletí 2012 najdete zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv