Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Aktuálně > Tiskové zprávy 2011 > Rok 1 – víc šetření, víc legislativních aktivit

Rok 1 – víc šetření, víc legislativních aktivit

13. září 2011

První rok činnosti druhého českého ombudsmana se nese ve znamení postupného zvyšování počtu stížností, s nimiž se na něj lidé obracejí, a zejména s jejich „zkvalitněním“. Trvale roste počet stížností v působnosti ombudsmana, tedy věcí, kterými se může zabývat, může provádět šetření a stěžovatelům skutečně pomoci, nikoli jim pouze poradit, kam jinam se mohou obrátit. Například jen za měsíc srpen ochránce přijal o 100 stížností v působnosti víc, než v srpnu loňského roku.

Ochránce se v prvním roce ve funkci intenzivně zapojil do legislativního procesu. Osobně se účastnil projednávání návrhů zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny, aby zde prezentoval své připomínky, a vystoupil i na jednání Poslanecké sněmovny. Účastnil se také jednání vlády, které předložil několik zásadních materiálů s návrhem, aby vláda uložila příslušnému ministrovi věcí se zabývat a přinést konkrétní řešení. Komunikaci s vládou usnadnila i změna Jednacího řádu vlády, která na návrh ochránce vyjasnila podmínky, za nichž má ochránce materiály vládě předkládat. Ochránce se nyní na vládu může obracet ve třech kategoriích případů – v situaci, kdy některé z ministerstev nepřijalo v konkrétní kauze dostatečná opatření k nápravě (informace vládě), v druhém případě vyrozumívá vládu o systémových nedostatcích v činnosti ministerstev (návrh vládě přijmout usnesení ke zjednání nápravy) a ve třetím případě se na vládu obrací s doporučením k vydání či změně právního předpisu.

Dne 6. 9. 2011 Poslanecká sněmovna odsouhlasila při projednávání novely soudního řádu správního rozšíření zvláštních oprávnění ochránce o právo podávat žalobu k ochraně veřejného zájmu. Až dosud ochránce může pouze podávat podnět Nejvyššímu státnímu zástupci, nově by podával žaloby přímo, pokud prokáže závažný veřejný zájem.

Stav realizace osmi zásadních doporučení ochránce

V Souhrnné zprávě o činnosti za rok 2010 ochránce předložil Poslanecké sněmovně 8 doporučení a vytkl si za cíl usilovat o jejich prosazení. Poslanecká sněmovna zprávu projednala a uložila vládě, aby ji do 30. 9. 2011 informovala, jakým způsobem se těmito 8 doporučeními zabývala. Už v tuto chvíli je možné konstatovat, že některé návrhy ochránce již byly realizovány, většina dalších je v legislativním procesu:

1. změna zákona o zaměstnanosti – doporučení ochránce na přijetí novely zákona o zaměstnanosti bylo akceptováno. MPSV připravilo návrh, podle něhož se výplata podpory v nezaměstnanosti odsouvá v případě vyplaceného odstupného, nikoli pouze na základě nároku na něj. Pokud zaměstnavatel zúčtoval odstupné, ale nevyplatil ho, bud ou úřady práce navíc poskytovat zaměstnancům finanční kompenzaci. Tento návrh byl Poslaneckou sněmovnou schválen s účinností od 1. 1. 2012. Ochránce rovněž žádal MPSV, aby do doby účinnosti novely změnilo výklad stávajícího zákona a poskytovalo podporu v nezaměstnanosti ihned těm, kdo mají nárok na odstupné, ale nebylo jim vyplaceno. Ministerstvo této žádosti nevyhovělo.

2. sirotčí důchody – na základě návrhu ochránce, aby byl nárok na sirotčí důchod garantován alespoň v minimální výši i osiřelým dětem, jejichž rodiče nesplnili potřebnou dobu pojištění, zpracovalo MPSV analýzu důsledků nepřiznání sirotčího důchodu na sociální situaci rodin. MPSV rovněž předložilo pozměňovací návrh, kterým se postavení sirotků zlepší. Návrh má být projednán Poslaneckou sněmovnou v rámci druhého čtení novely zákona o nemocenském pojištění na podzim letošního roku.

3. autorizovaný inspektor – úprava činnosti autorizovaného inspektora je zahrnuta do projednávané novely stavebního zákona.

4. změna působnosti silničních správních úřadů – v srpnu ochránce předložil vládě doporučení ke změně zákona o pozemních komunikacích. Výsledkem bylo uložení ministrovi dopravy zpracovat návrh na změnu zákona spočívající v doplnění skutkových podstat přestupků a tzv. jiných správních deliktů o znečištění nebo poškození veřejně přístupné účelové komunikace. Návrh na přenesení pravomocí rozhodovat o veřejných cestách na obce s rozšířenou působností, protože malé obce nejsou schopny si s touto složitou agendou poradit, nebyl vládou zatím přijat s ohledem na připravovanou celkovou reformu státní správy.

5. odškodnění za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi – na základě doporučení ochránce byl zpracován senátní návrh novely zákona o odškodnění, který prodlužuje lhůtu, během níž musel být majetek na Podkarpatské Rusi zanechán, aby nárok na odškodnění vznikl. Navrhována je lhůta od 29. 9. 1938 do 29. 6. 1945. Současně se navrhuje prodloužit lhůtu pro podání žádosti až do 31. 12. 2013. Návrh zákona má projednávat vláda na svém zasedání 14. 9. 2011.

6. používání omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních – doporučení ochránce zohledňuje návrh zákona o zdravotnických službách, projednávaný Poslaneckou sněmovnou v rámci zdravotnické reformy.

Pouze v případě zákona o památkové péči a řešení tzv. komerčních spisoven zatím nedošlo k posunu.

Ochránce se dále obracel na vládu např. s doporučením na změnu Sazebníku správních poplatků, v němž upozorňoval na rozdíly v účtování cen za poskytnutí kopií dokumentů ze správních spisů. Poukazoval mezi jiným na omezení práva účastníků řízení na spravedlivý proces. Vláda návrh ochránce vzala na vědomí a uložila ministrům vnitra a financí předložit návrh změny sazebníku.

Úspěšný byl ochránce i v roli vedlejšího účastníka před Ústavním soudem při projednávání návrhů ministerstva vnitra na zrušení obecně závazných vyhlášek upravujících možnosti obcí regulovat provoz výherních automatů na svém území. V souladu s doporučením ochránce Ústavní soud zamítl návrhy ministerstva v případě Františkových Lázní a Chrastavy s tím, že obce mají právo regulovat činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo mohou být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv