AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Monitorování

Seznam otázek (List of Issues)

Dne 1. dubna 2019 má Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (dále jen „výbor“) vydat tzv. seznam otázek (List of Issues) před podáním zprávy pro Českou republiku. Protože Česká republika přistoupila na zjednodušenou proceduru, zodpovězením otázek výboru splní svou povinnost podat periodickou zprávu o naplňování Úmluvy.

Ombudsmanka, jako nezávislý monitorovací mechanismus dle čl. 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, zašle výboru své připomínky, včetně návrhu konkrétních otázek. Výbor však vítá poznatky také přímo od občanské společnosti, a to zejména od organizací lidí se zdravotním postižením – proto ombudsmanka vyzývá tyto organizace, aby zvážily zaslání svých vlastních připomínek k seznamu otázek Výboru.

Termín pro zaslání připomínek k seznamu otázek je 11. února 2019. Veškeré potřebné informace k podání připomínek zveřejnil výbor zde (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fINF%2f21%2f27916&Lang=en). 

Vytisknout

Zpět na aktuality