AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Detence

Pracovní setkání národních preventivních mechanismů

Dne 21. 2. 2014 se pod záštitou veřejné ochránkyně práv uskutečnilo setkání zástupců českého, francouzského, slovinského a polského národního preventivního mechanismu (NPM) a pracovníků slovenského a maďarského ombudsmana. Setkání bylo realizováno při příležitosti konání mezinárodní odborné konference s názvem „Ochrana práv seniorů v instituci, s důrazem na osoby s demencí“, které se zahraniční hosté rovněž zúčastnili.

Cílem pracovního setkání bylo sdílení poznatků a praktických zkušeností týkajících se dohledu nad místy, kde se nachází nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě.  Diskutována byla celá řada témat, kterými se monitorovací týmy ve své práci v současnosti zabývají.

V první části byla pozornost věnována otázce existence a monitorování neregistrovaných zařízení sociálních služeb. Jak vyplynulo z reakcí zahraničních hostů, je tento problém aktuální nejen u nás, ale i v dalších evropských zemích. Přesto v ostatních (na setkání zastoupených) zemích monitorovací orgány tento typ zařízení dosud nenavštěvují.  

Další část debaty byla věnována metodám šetření, které jednotlivé týmy používají při provádění návštěv. Zmíněn byl způsob vedení rozhovorů, provádění pozorování a získávání potřebných dokumentů. Z diskuze vyplynulo, že důležitou součástí provádění návštěv je rovněž pořizování fotodokumentace a její následné využívání při psaní zpráv z návštěv, případně i při zvyšování povědomí veřejnosti o aktivitách NPM. Za významný prvek práce monitorovacích orgánů účastníci označili rovněž školení některých cílových skupin, například školení příslušníků policie je prováděno jak polským, tak slovinským NPM.

Zástupce slovinského ombudsmana, pan Ivan Šelih, následně uvedl problematiku spolupráce NPM s experty a nevládními organizacemi a ve svém příspěvku nastínil slovinský model ombudsmanské instituce. Tzv. Ombudsman + model, který ve Slovinsku existuje, je totiž specifický právě rozvinutou kooperací s vybranými nevládními organizacemi, jejichž členové se společně s NPM týmem podílí na přípravě a provádění systematických návštěv. V ostatních zastoupených zemích tento model uplatňován není, avšak určitá forma spolupráce s nevládními organizacemi či externími odborníky je vždy přítomna.

V další části debaty byla pozornost upřena na problematiku tzv. reprisals, která v současné době trápí zejména kolegy z francouzského NPM. Ti se často setkávají s tím, že osoby, které se na NPM obrací nebo s ním jinak komunikují (např. v průběhu návštěv), mohou být za tento kontakt perzekuovány ze strany zařízení, v němž jsou umístěny (příp. kde jsou zaměstnány, jde-li o zaměstnance zařízení). Účastníci z ostatních zemí s tímto problémem nemají dosud tolik zkušeností. Jak však na setkání zaznělo, to neznamená, že by zde tento problém neexistoval. 

Na závěr jednání byl prostor vyhrazen tématu specifickému pro monitorování zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, a to otázce používání omezovacích prostředků. Pozornost byla věnována problematice neklidové medikace i mechanických restrikcí, včetně používání síťových lůžek.

Poznatky z únorového jednání NPM budou vtěleny do příspěvku, který se objeví ve sborníku z konference.

Setkání bylo realizováno v rámci projektu Společně k dobré správě (reg. č. CZ.1.04.5.1.00/81.00007). Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vytisknout

Zpět na aktuality