AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Diskriminace

Aktuální vývoj antidiskriminačního práva v Evropě: vyšlo nové číslo European Equality Law Review

Nejnovější číslo European Equality Law Review, které vyšlo 17. srpna 2016, přináší novinky, analýzy a informace o vývoji antidiskriminačního práva jak v judikatuře Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva, tak v jednotlivých členských státech Evropské unie, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Turecku, Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku. Reflektuje stav k 31. prosinci 2015.

Christopher McCrudden analyzuje důsledky a právní dopady nedávného rozsudku Soudního dvora Evropské Unie ve věci C-83/14 CHEZ a prozkoumává, jestli jím Soud nezměnil koncepty přímé a nepřímé diskriminace vzhledem k diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu. Případ se týkal praxe společnosti ČEZ Razpredelenie Bulgaria AD, která umísťovala elektroměry ve čtvrtích, kde bydlí převážně romské obyvatelstvo, ve výšce šesti až sedmi metrů s úmyslem zabránit tak možným podvodům, jako je nezákonné připojování k elektrické síti. Navrhovatelka, která v jedné z těchto čtvrtí bydlela, si stěžovala na diskriminační chování, které na ni dopadalo, i když sama nebyla romského původu. Článek pojednává o přístupu Soudního dvora a generální advokátky Kokott k uplatnění zákazu diskriminace vůči osobám, které jsou diskriminovány pouze spolu s jinými osobami (tzv. discrimination by association), i na případy nepřímé diskriminace a zabývá se možnými implikacemi, které daný přístup může mít na další případy. V neposlední řadě se článek zaměřuje na samotný koncept přímé diskriminace a hranice jeho aplikace oproti diskriminaci nepřímé.

Z oblasti rozdílného zacházení na základě pohlaví Kevät Nousiainen pojednává o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) a možnosti přístupu Evropské Unie. Článek se podrobně věnuje vývoji ochrany před násilím na ženách na evropské i mezinárodní úrovni. Zaměřuje se přitom na čím dál tím více sbližující se standardy v oblasti ochrany před násilím na ženách. Česká republika podepsala Istanbulskou úmluvu teprve nedávno v květnu 2016. K ratifikaci Úmluvy by mělo dojít do poloviny roku 2018.

V časopise dále najdete příspěvek Declana O’Dempseyho, který poskytuje přehled bohaté a stále se vyvíjející judikatury Soudního dvora ohledně diskriminace na základě věku v pracovněprávní oblasti a pojednává o něm jako o základu pro vyvození obecného pravidla zákazu diskriminace na základě věku. V posledním článku odbornice na oblast rovnosti pohlaví, Alexandra Timmer, zkoumá genderové stereotypy vyskytující se v judikatuře Soudního dvora.

V neposlední řadě se dočtete také o aktuálních případech z oblasti diskriminace, které řešily Soudní dvůr EU, Evropský soud pro lidská práva a soudy na vnitrostátní úrovni jednotlivých států. Například v Rakousku poprvé soud přiznal odškodnění osobám na základě tzv. discrimination by association.  V daném případě se jednalo o zákaz vstupu skupině osob do klubu, na základě toho, že tři z nich byli migranti. V České republice zamítnul Ústavní soud stížnost stěžovatele, který se bránil proti jeho zařazení do zvláštní školy z důvodu své příslušnosti k romskému etniku a domáhal se po státu omluvy a zadostiučinění na základě žaloby na ochranu osobnosti. V rozsudku se Soud zabýval především důkazním břemenem ve věcech nepřímé diskriminace a aplikací ustanovení §133a občanského soudního řádu. 

Celé číslo časopisu European Equality Law Review v anglickém jazyce ke stažení zde .

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci CHEZ naleznete v českém jazyce zde .

Istanbulskou úmluvu naleznete v českém jazyce zde

Vytisknout

Zpět na aktuality