AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Zveřejněno Detence

Aktualizace mezinárodních vězeňských pravidel

Ve výčtu relevantních dokumentů upravujících téma omezení osobní svobody ve vězení nesmí chybět základní dokumenty, které byly vytvořeny na půdě mezinárodních organizací a mají povahu toliko doporučení – tzv. soft law. Jejich význam spočívá v tom, že představují základní vodítka pro tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátních právních předpisů. Tyto dokumenty jsou živé, reagují na stále se měnící svět za mřížemi. Dva z těchto významných dokumentů byly v nedávné době aktualizovány.

Evropská vězeňská pravidla – Doporučení Výboru Ministrů Rady Evropy

Evropská vězeňská pravidla, která jsou českému vězeňství poměrně blízká, byla vytvořena na platformě Rady Evropy a české vězeňství jimi bylo v dobách porevolučních významně ovlivněno. Poslední verze pravidel je z roku 2006. Proces aktualizace pravidel byl zahájen v červnu 2018 a soustředil se konkrétně na tato témata: samovazba (dosavadní pravidla 3, 24, 53 a 60.5), příjmové procedury (15.1), ženy (34), cizinci (37), užívání donucovacích prostředků (68), stížnosti (70), podmínky personálu (71-91) a nezávislé kontrolní mechanismy (92 a 93).

Dne 1. července 2020 Výbor ministrů Rady Evropy přijal revidovanou verzi Evropských vězeňských pravidel. Nutno dodat, že v řadě oblastí mohou být nová pravidla inspirující i pro právní úpravu vězeňství v České republice. Např. v otázce samovazby coby kázeňského trestu, která by dle komentáře k pravidlu 60.6 neměla přesáhnout 15 dní, zatímco v současné době je možné uložit tento kázeňský trest v České republice až na 20 dní. Samovazba by také neměla být dle pravidel ukládána mladistvým, zatímco v České republice lze uložit mladistvému v současné době samovazbu až na 10 dní. Zvláštní důraz kladou pravidla také na dynamickou bezpečnost jako základ vzájemné interakce mezi vězni a dozorci (pravidlo 51.2 a 74). Podle nových pravidel také odsouzení mají být běžně umísťování na noc do individuálních cel vyjma případů, kdy je pro ně vhodnější, aby byli umístěni společně (pravidlo 18.5).

Text revidovaných Evropských vězeňských pravidel je dostupný online a jistě zaslouží bližší analýzu.

Pravidla Nelsona Mandely – nová standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s vězněnými osobami

Procesem aktualizace prošla i pravidla pro zacházení s vězněnými osobami z dílny OSN. Již v roce 2010 byl započat proces aktualizace Standardních minimálních pravidel pro zacházení s vězni, který byla původně schválena na půdě OSN v roce 1957. Čtvrtá mezinárodní expertní skupina dospěla v březnu 2015 v jihoafrickém Cape Town ke konsenzu na změnách pravidel. Současně navrhla, aby se dokument nově jmenoval „Pravidla Nelsona Mandely“ (Nelson Mandela Rules) na památku bývalého prezidenta Jihoafrické republiky Nelsona Mandely, který ve vězeních strávil mnoho let ze svého života. Zrevidovaný text byl schválen dne 22. 5. 2015. Změny se týkají především těchto osmi témat: respekt k důstojnosti, zdravotní služby, disciplinární prostředky a tresty, vyšetřování úmrtí a mučení, ochrana zranitelných skupin, přístup k právní pomoci, stížnosti a nezávislé inspekční orgány, výcvik příslušníků.

Na překladu do českého jazyka aktuálně pracuje Kancelář veřejného ochránce práv.

Vytisknout

Zpět na aktuality