Vyhledávání
Filtr témat
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Životní situace – problémy a jejich řešení

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

1. Jaké dávky pro osoby se zdravotním postižením existují?

a) příspěvek na mobilitu,

b) příspěvek na zvláštní pomůcku (sem patří např. i příspěvek na motorové vozidlo, úpravu bytu, nájezdové ližiny atd.).

2. Došlo k 1. 1. 2014 ke změnám v rozhodování o nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením a o příspěvku na mobilitu?

Ano. Od 1. 1. 2014 je v účinnosti novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novela mění způsob posuzování zdravotního stavu pro splnění nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením i nároku na příspěvek na mobilitu.

3. Kdo má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením?

Nárok na průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením vymezuje příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.[1]

Funkční schopnosti (tělesné, smyslové a duševní schopnosti, znalosti a dovednosti nezbytné pro schopnost pohyblivosti a orientace) fyzické osoby se při posuzování porovnávají se schopnostmi stejně staré fyzické osoby bez znevýhodnění a hodnotí se s využitím běžně dostupných kompenzačních pomůcek.

4. Je doba platnosti průkazu omezena zákonem?

Ano, je. Doba platnosti průkazu jako veřejné listiny je nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku.

5. Mám průkaz vydaný dle právní úpravy účinné před 1. 1. 2014, je pravda, že si v roce 2015 budu muset požádat o výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením?

S průkazem mimořádných výhod vydaným před 1. 1. 2012, případně s průkazem osob se zdravotním postižením vydaným dle posudkových kritérií platných od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 se můžete prokazovat až do uplynutí doby platnosti v nich vyznačené, nejdéle do 31. prosince 2015.

Pokud budete chtít využívat výhod plynoucích z průkazu i po 31. prosinci 2015, budete muset Úřad práce České republiky požádat o vydání nového průkazu. Žádost musíte podat nejpozději do 31. prosince 2015.

Podmínky, za kterých lze o tzv. automatické překlopení nároku na průkaz žádat, jsou:

 • nárok na průkaz Vám byl přiznán na dobu neurčitou nebo Vám platnost nároku končí až po 31. 12. 2015 a 
 • delší dobu platnosti nároku můžete prokázat např. rozhodnutím o přiznání průkazu nebo posudkem o zdravotním stavu vypracovaným pro účely daného řízení.

Jak žádat o vydání nového průkazu:

 • na předepsaném tiskopisu, který si můžete stáhnout na www.mpsv.cz  nebo ho dostanete na Úřadu práce České republiky,
 • k formuláři budete muset přiložit dokument prokazující delší dobu trvání nároku na průkaz, fotografii a doklad totožnosti.

Doložíte-li všechny potřebné listiny, Úřad práce České republiky Vám průkaz vymění, aniž by zahajoval správní řízení a aniž by bylo nutné nově posuzovat Váš zdravotní stav.

6. Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku:

 • která má nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P,
 • opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
 • a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Z důvodů hodných zvláštního zřetele však může být příspěvek na mobilitu přiznán i této osobě.
7. Jak prokážu, že se opakovaně dopravuji?

Splnění podmínky opakovaného dopravování pro účely příspěvku na mobilitu prokazuje žadatel čestným prohlášením. V případě, že žadatel je v pobytovém zařízení sociálních služeb (např. domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením), musí prokázat, že se skutečně dopravuje.

8. Jaká je výše příspěvku na mobilitu?

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 400,- Kč.

9. Na jaké zvláštní pomůcky se příspěvek poskytuje?

Zákon výslovně zmiňuje příspěvek poskytovaný na pořízení motorového vozidla, schodolezy, stropní zvedací systémy, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, úpravu bytu a na pořízení vodícího psa. Seznam dalších zvláštních (kompenzačních) pomůcek stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 388/2011 Sb. – plné znění lze nalézt na webových stránkách http://portal.gov.cz  nebo http://socialnireforma.mpsv.cz ).

10.  Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku?

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která:

 • je starší 1 roku (neplatí pro pořízení vodícího psa a motorového vozidla)
 • má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení anebo
 • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Zákon dále přiznání pomůcky podmiňuje tím, že:

 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá,
 • osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.
11. Kdo má nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla?

Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla má osoba, která:

 • je starší 3 let,
 • opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje,
 • je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem,
 • má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo
 • těžkou nebo hlubokou mentální retardaci nebo stav na rozhraní těžké mentální retardace a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.
12. Kde najdu výčet zdravotních postižení, která odůvodňují přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku?

Tato zdravotní postižení jsou uvedena v Příloze k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Příloha uvádí i zdravotní stavy vylučující přiznání příspěvku.

13. Jaká je maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku?

Maximální výše příspěvku na jednu zvláštní pomůcku činí 350.000,- Kč, na pořízení schodišťové plošiny 400.000,- Kč a na pořízení motorového vozidla je to 200.000,- Kč.

Součet vyplacených příspěvků nesmí v 5 letech (60 kalendářních měsících po sobě jdoucích) přesáhnout částku 800.000,- Kč, resp. 850.000,- Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na schodišťovou plošinu.

14. Za jakých podmínek je poskytován příspěvek na pomůcku, jejíž cena je nižší než 24.000,- Kč?

V tomto případě se příspěvek poskytne jen tehdy, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu (částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3.410,- Kč; částky životního minima dalších společně posuzovaných osob jsou uvedeny v informačním letáku „Dávky pomoci v hmotné nouzi“).

Spoluúčast osoby v tomto případě činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1.000,- Kč.

15. Je-li můj příjem vyšší než osminásobek životního minima, nemám u pomůcky, jejíž cena je nižší než 24.000,- Kč, na příspěvek vůbec nárok?

Ne tak docela. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 24.000,- Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje částku životního minima.

16. Jaká je výše spoluúčasti u příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24.000,- Kč?

Spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky.

Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků k této spoluúčasti, krajská pobočka úřadu práce určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1.000,- Kč, s přihlédnutím:

 • k míře využívání zvláštní pomůcky,
 • k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu a 
 • k celkovým sociálním a majetkovým poměrům.
17. Po jaké době mohu opětovně žádat o příspěvek na pořízení motorového vozidla?

Tato doba se podstatně prodloužila, a to na 10 let od posledního přiznání příspěvku. Uvedená lhůta neplatí, resp. se zkracuje, jestliže osoba příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí bylo jeho vrácení prominuto.

18. Jaký úřad o dávkách rozhoduje, na jaký úřad se mám s žádostí o dávku obrátit?

Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.

19. Jakým způsobem se dávky osobám se zdravotním postižením vyplácejí?

Dávky se vyplácejí na účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti (poštovní poukázkou).

20. Kam mohu podat odvolání?

Odvolání adresujte Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím příslušné krajské pobočky úřadu práce, která ve věci rozhodovala v prvním stupni.

Před podáním odvolání je vhodné seznámit se s posudkem, na jehož základě bylo rozhodnutí prvního stupně vydáno.

21. Mohu podat proti rozhodnutí o odvolání žalobu?

Ano, od 1. 1. 2012 lze podat správní žalobu i proti odvolacímu rozhodnutí ve věci dávek pro osoby se zdravotním postižením. K řízení je místně příslušný krajský soud podle místa Vašeho bydliště. Žalobu lze podat do 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o odvolání. Více informací naleznete v informačním letáku „Soudní ochrana proti rozhodnutí správních orgánů“.

22. Je možné, aby mi tyto dávky zabavil exekutor?

Nikoli. Uvedené dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí a nemohou být předmětem dohody o srážkách.


[1] http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ 

© Kancelář veřejného ochránce práv, leden 2015

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv